ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยยืนยันมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อประชาชน

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 12th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยยืนยันมุ่งเน้นประโยชน์เพื่อประชาชน ไม่กระทบสิทธิหรือลิดรอนสิทธิใดๆ พร้อมยังจะเพิ่มให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

IMG_0742

ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึง จากกรณีการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2545 ว่า ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2560 มีการจัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 4 ภาค และเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของประชาชน รวมถึงเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มตัวแทนผู้ใช้บัตรทองในจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงรัฐบาลผ่าน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอให้ยุติการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และให้ผู้ใช้บัตรทองจังหวัดเชียงใหม่ คลายความกังวลลง โดยยืนยันว่า เจตนารมณ์ของการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ แก้ไขที่ระบบบริหารจัดการ เพื่อให้มีความคล่องตัว และสามารถสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการมากขึ้น ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขมากขึ้น ไม่กระทบสิทธิ ไม่ลิดรอนสิทธิใดๆทั้งนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มีความกังวล ที่จะชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนผู้ใช้บัตรทองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบ คือ ประเด็นประชาชนจะต้องร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล 30-50 % ซึ่งไม่มีการแก้ไข ยังคงตาม พ.ร.บ. เดิม และประเด็นการขอให้เพิ่มอำนาจแก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์รวม ซึ่งเดิมทำได้เพียง 4.9% โดยไม่มีการแก้ไข ยังคงตาม พ.ร.บ.เดิม ให้มีการจัดซื้อร่วมยา/เวชภัณฑ์/อุปกรณ์การแพทย์ เหมือนเดิม เพียงแต่จะปรับระบบการจัดซื้อยา เพื่อให้เกิดระบบจัดซื้อร่วมที่มีธรรมาภิบาล มีความเท่าเทียมระหว่างสิทธิมากขึ้นและมีประสิทธิภาพ และประเด็นสุดท้าย คือ การแยกเงินเดือนออกจากงบรายหัว จะทำให้เกิดปัญหาการกระจุกตัวของบุคลากรในเขตเมือง การแก้ไขประเด็นนี้จะทำให้สามารถประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนต่อการบริการสาธารณสุขได้ รวมทั้งสะท้อนปัญหาหรือสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริงของหน่วยบริการภาครัฐได้ และยังส่งผลให้มีงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพมากขึ้น

สำหรับ เรื่องที่ไม่อยู่ใน 14 ประเด็นหลัก แต่เป็นเรื่องที่ภาคประชาชนให้ความสนใจ และมีความเชื่อมโยงกัน ได้แก่ ผู้มีสิทธิบัตรทอง ยังเหมือนเดิม คือ คนไทยทุกคนที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ซึ่งไม่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากกฎหมายประกันสังคม หรือสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่มีการแก้ไขประเด็นผู้มีสิทธิแต่อย่างใด รวมถึงการที่โรงพยาบาลรัฐยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเหมือนเดิม ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่โดยตรงของโรงพยาบาล ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินที่ได้รับจัดสรร โดยทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ขอยืนยันว่า ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการแก้ไข พรบ.มากขึ้น ไม่กระทบสิทธิ ไม่ลิดรอนสิทธิใดๆ พร้อมทั้งจะเพิ่มให้การบริหารจัดการเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

แท็ก คำค้นหา