ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 28th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ยืนยันมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

IMG_1151

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545  ซึ่งใช้บังคับมานานแล้ว พบปัญหาข้อขัดข้องที่เป็นอุปสรรคต่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการในการให้บริการของหน่วยบริการ ส่งผลกระทบต่อการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนและผู้รับบริการโดยรวม จึงมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน และการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการมากขึ้น ส่งผลต่อการบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

ทั้งนี้ กรณีมีการกล่าวถึงการแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่ารัฐบาลจะให้ผู้ป่วยช่วยจ่ายหรือออกค่ารักษาพยาบาลเองเป็นการลิดรอนสิทธิการเข้าถึงในการรักษาของประชาชน ซึ่งเรื่องนี้การ “ร่วมจ่าย” ค่ารักษาพยาบาล เป็นหลักการเดิมที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5 วรรค 2 “คณะกรรมการอาจกำหนดให้บุคคลที่เข้ารับการบริการสาธารณสุขต้องร่วมจ่ายค่าบริการในอัตราที่กำหนดให้แก่หน่วยบริการในแต่ละครั้งที่เข้ารับการบริการ เว้นแต่ผู้ยากไร้หรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดไม่ต้องจ่ายค่าบริการ” ดังจะเห็นได้จากการร่วมจ่าย 30 บาท ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (เดิมชื่อโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) อีกทั้งนานาชาติก็ใช้หลักการเดียวกัน เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่…) พ.ศ. …ที่กำลังดำเนินการ เจตนารมณ์ และเนื้อหาการปรับปรุง พ.ร.บ. นั้น ปราศจากการปรับปรุง เรื่องการร่วมจ่าย ไม่ได้มีการลิดรอนสิทธิ การเข้าถึงในการรักษาของประชาชน ขอให้ประชาชนวางใจได้ โดยทางกระทรวงสาธารณสุข จะคงรักษาหลักการสำคัญเหล่านี้ไว้ นอกจากนี้หน่วยบริการไม่ได้ต้องการผลกำไร แต่ขอเพียงงบประมาณเพียงพอต่อการให้การดูแลรักษาอย่างได้มาตรฐาน

แท็ก คำค้นหา