ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

หนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน คว้ารางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น ของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

S_6343861113941 S_6343861181377

“โพสต์ทูเดย์”คว้ารางวัลบทบรรณาธิการดีเด่นหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ปี ๒๕๕๙ ขณะที่ “ภาคเหนือรายวัน”จากจังหวัดเชียงใหม่ ดีเด่นหนังสือพิมพ์สมาชิกส่วนภูมิภาค และ “กำแพงแดง” รับรางวัลดีเด่นหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุทันทา ขณะที่ปีนี้ได้คัดเลือกบทบรรณาธิการที่เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ ของเรา เป็นบทบรรณาธิการเกียรติคุณ ได้แก่ “พระราชดำรัสต่อสื่อมวลชน” จากหนังสือพิมพ์มหาวิยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยถึงการจัดประกวดบทบรรณาธิการ (บทนำ)ดีเด่น ครั้งที่๗ประจำปี ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปีสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติโดยปีนี้มีหนังสือพิมพ์ส่งครบทั้ง ๓ ประเภท ๒๘ ฉบับจำนวน ๗๘ บทบรรณาธิการ จากหนังสือพิมพ์สมาชิกส่วนกลาง๖ ฉบับจำนวน ๒๙ บทหนังสือพิมพ์สมาชิกส่วนภูมิภาค ๑๐ ฉบับจำนวน ๓๐ บทและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัตินักศึกษามหาวิทยาลัย ๑๒ สถาบัน จำนวน ๑๙ บท

โดยผลการตัดสินมีดังนี้ บทบรรณาธิการดีเด่น ประเภทหนังสือพิมพ์ส่วนกลางได้แก่  บทบรรณาธิการ เรื่องใครๆก็ไม่ควรทำนสพ.โพสต์ทูเดย์ฉบับวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ รางวัลชมเชย ได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่องมองความขัดแย้งระหว่างรัฐกับภาคพลเมืองหนังสือพิมพ์สยามรัฐฉบับวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และบทบรรณาธิการเรื่อง ใครจะรื้อระบบอุปถัมภ์หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

บทบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคดีเด่นได้แก่ บทบรรณาธิการเรื่องลูกต่างด้าวอนาคตมืดหนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวันจ.เชียงใหม่ ฉบับวันที่ ๑-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ รางวัลชมเชย ได้แก่บทบรรณาธิการเรื่อง ให้ความสำคัญกับเด็กมากว่าวันเด็กวันเดียวหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน จ.นครราชสีมาฉบับวันที่ ๖-๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ และ บทบรรณาธิการเรื่อง สร้างสรรค์หรือสร้างปัญหาหนังสือพิมพ์เสียงสาลิกาจ.นครนายกฉบับวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

ส่วนบทบรรณาธิการดีเด่น หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติมหาวิทยาลัย ได้แก่บทบรรณาธิการเรื่อง “การศึกษา” ทันสมัยแต่คนไม่พัฒนา “ตนเอง”หนังสือพิมพ์กำแพงแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ และบทบรรณาธิการชมเชยได้แก่  บทบรรณาธิการเรื่อง แทนคุณหรือทดบาป นสพ.หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฉบับวันที่ ๒๕-๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ และ บทบรรณาธิการเรื่อง เด็กคือ “ต้นกล้า” ของสังคม หนังสือพิมพ์รังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต  ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

การมอบรางวัลบทบรรณาธิการดีเด่น จัดขึ้นในโอกาสฉลองครบรอบ๒๐ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์กรุงเทพ โดยรางวัลบทบรรณาธิการเด่นส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับโล่เกียรติคุณจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิโชติ ทัศนียะเวช ส่วนหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติฯ จะได้รับโล่ฯและเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ส่วนรางวัลชมเชยจะได้รับโล่เกียรติคุณฯ

ในโอกาสนี้คณะกรรมการตัดสินได้มีมติเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ และในโอกาสครบรอบ ๒๐ปี การสถาปนาสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงได้คัดเลือกบทบรรณาธิการที่เกี่ยวกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ ได้แก่       “พระราชดำรัสต่อสื่อมวลชน” จาก หนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นบทบรรณาธิการเกียรติคุณอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน ได้ส่งบทความชื่อง “ลูกต่างด้าวอนาคตมืด” มีเนื้อหาสาระให้ทุกฝ่ายให้มาสนใจบุตรหลานลูกแรงงานต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย เนื่องจากไม่มีสัญชาติเกิดทั้งประเทศไทย และสัญชาติเกิดของบิดามารดา ที่เข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมาย ทำให้ไม่มีกฎหมายรองรับ ทางคณะกรรมการตัดสินประกวดบทความเห็นว่าเป็นบทความที่เป็นประโยชน์ในด้านมองหาความเป็นธรรมให้กับลูกต่างด้าว ที่จะขาดโอกาสในการเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง ซึ่งจะเป็นปัญหาตามมาของเด็กเหล่านี้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงเลือกให้เป็นบทบรรณาธิการดีเด่นประเภทหนังสือพิมพ์ในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้มอบรางวัล บทบรรณษธิการมีหนังสือพิมพ์ในส่วนภูมิภาค ส่งเข้าประกวด 30 บท

S_6343861096907 S_6343861131228

แท็ก คำค้นหา