ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อบจ.เชียงใหม่ จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ

  เมื่อ: วันอาทิตย์, สิงหาคม 7th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

วันนี้ (7 ส.ค. 65) ที่ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ “เชียงใหม่วิชาการ 2565” โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงคณะครูและนักเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมงานฯ

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนอยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 1,772 แห่ง ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา จำนวน 436 แห่ง มีนักเรียนรวมจำนวน 121,299 คน และเพื่อเป็นการเปิดเวทีในการเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในภาคเหนือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถในเวทีการศึกษาระดับภาค และนำไปสู่การแสดงความสามารถในระดับประเทศ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทางความคิดอย่างหลากหลายจากผลงานของตนเอง

การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งนี้ จึงนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทัดเทียมและมุ่งสร้างความเป็นเลิศสู่ระดับสากล.โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 21 ประเภท 95 รายการ อาทิ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้, การวาดภาพระบายสี, การแกะสลักผักผลไม้, ทักษะทางคอมพิวเตอร์, หุ่นยนต์, การตอบปัญหาคุณธรรมและตอบปัญหาสารานุกรม

Hashtag: #กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น#เชียงใหม่วิชาการ2565#องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่#ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา