ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

อำเภอจอมทอง Kick off รณรงค์กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 6th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

อำเภอจอมทอง Kick off รณรงค์กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำ 


S__3866637 S__3866638

S__3866635 S__3866640

 

อำเภอจอมทอง Kick off รณรงค์กำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดอ่างหนองปุ่ สนองนโยบายเร่งรัดแก้ไขปัญหา กำจัดวัชพืชผักตบชวา

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่อ่างหนองปุ่ บ้านใหม่สันตึง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off รูปแบบประชารัฐ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา” ในโครงการกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในแหล่งน้ำ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภารรัฐ เอกชน และภาคประชาชน ประกอบด้วย อำเภอจอมทอง สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท นิ่มซี่เส็งลิชชิ่ง จำกัด และประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐเพื่อแก้ไขปัญหาท้องถิ่นร่วมกัน

ทั้งนี้เนื่องจากผักตบชวา เป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาอย่างมากในแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ทำให้เกิดปัญหา และผลกระทบเป็นวงกว้างต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งการขนส่งหรือการสัญจรทางน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย แหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขิน และกีดขวางทางไหลของแม่น้ำ ลำคลองในฤดูน้ำหลาก เกิดเป็นปัญหาน้ำล้นตลิ่ง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน

กิจกรรม Kick Off กำจัดผักตบชวา “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งน้ำให้สะอาด ปราศจากผักตบชวาและวัชพืช รวมไปถึงรณรงค์ให้ประชาชนนำผักตบชวา เศษวัชพืชมาทำเป็นปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในรูปแบบประชารัฐในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืน ปลูกฝังลูกหลานเยาวชนคนรุ่นหลัง ให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

แท็ก คำค้นหา