ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก ขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ภายใต้การพัฒนาส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษ.จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่การเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ของ ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) ภายใต้แผนงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ (15 ตุลาคม 2563) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนเมืองเชียงราย เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ครั้งที่ 1 ที่ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายสู่การเป็นเครือข่ายสร้างสรรค์ของ ยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) ภายใต้แผนงานการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว ตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเมืองเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดน่าน สุพรรณบุรี เชียงราย และจังหวัดเพชรบุรี เพื่อขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ สำหรับจังหวัดเชียงราย อพท. ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของจังหวัดเชียงรายในการผลักดันสู่เมืองสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่พิเศษ โดยว่าจ้างที่ปรึกษา คือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ดำเนินกิจกรรมศึกษาและรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเพื่อจัดทำข้อมูล รวมทั้งการสร้างการรับรู้ความเช้าใจและระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมี ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นางจิตตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และนายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายอุสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย หอการค้าจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือพร้อมกัน

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต หัตถกรรมพื้นบ้านและการสร้างสรรค์ทางศิลปะที่สืบทอดมา ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ที่บ่งบอกถึงภูมิปัญญาและความเจริญทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยเฉพาะการเป็นเมืองที่มีศักยภาพความพร้อม และความเหมาะสมในหลายด้านสำหรับการเป็นเมืองที่จะรองรับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น เพื่อการสนับสนุนการพัฒนาเมืองให้จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และเพื่อร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็นการท่องเที่ยวต่อไป (การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม)

ที่มา/ภาพนางสาวพรประไพ ติวาทินประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ติดตามข่าวสารอื่นๆ www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#UNESCO #อพท #UCCN #เชียงราย #การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม #สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา