ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชิญชวนผู้สนใจจ้างงาน “แรงงานผู้ต้องขัง” สนับสนุนงานฝีมือ

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 30th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจจ้างงาน “แรงงานผู้ต้องขัง” เพื่อสนับสนุนงานฝีมือแรงงาน และสร้างงาน สร้างรายได้แก่ผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่ (29 มี.ค. 65) นางสาวรัตนาภรณ์ เวียงนาค นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะอาชีพแก่ผู้ต้องขัง เพื่อให้มีการจ้างแรงงาน และสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขัง โดยถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการจ้างแรงงานผู้ต้องขัง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการฝึกวิชาชีพและการส่งเสริมทักษะการทำงาน (ด้านการจ้างงานผู้ต้องขัง) มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสอดรับกับแนวทางด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (ข้อกำหนดแมนดาลา) และมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิแรงงานข้ามชาติ (ILO) ซึ่งมีคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง จากหลากหลายหน่วยงาน

ทั้งนี้ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ได้มีการจ้างแรงงานผู้ต้องขัง 2 ประเภท คือ ประเภทงานปัก และประเภทงานเย็บจักร โดยปัจจุบันมีจำนวนแรงงานสำหรับรับงานจ้างดังกล่าวประมาณ 150 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะฝีมือและทำให้ผู้ต้องขังมีวิชาชีพติดตัวไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตภายหลังพ้นโทษ และถือเป็นการสร้างพฤตินิสัย การสร้างสมาธิและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ต้องขังในระหว่างการอยู่ในเรือนจำ

ผู้ที่สนใจจ้างแรงงานผู้ต้องขัง สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายฝึกวิชาชีพ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-122340 ต่อ 22 หรือหากต้องการจ้างแรงงานผู้ต้องขังพ้นโทษ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-122340 ต่อ 16

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่#แรงงานผู้ต้องขัง#สำนักข่าวภาคเหนือ#สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

แท็ก คำค้นหา