ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาทางเลือก ตามแนวพระราชดำริฯ

จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาทางเลือก และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ที่มีภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

วันนี้ (27 เม.ย. 65) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ และเตรียมการเข้าสู่แผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 4 (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) ของสถาบันฯ เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาทางเลือก และการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ที่มีภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและความมั่นคง โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี 2561 ในพื้นที่ทั้งหมด 4 หมู่บ้านหลัก 20 หมู่บ้านย่อย ในตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 37,119 ไร่ ต่อมาได้ขยายผลการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามศาสตร์พระราชา ด้วยการสร้างอาชีพทางเลือกที่สุจริต ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ วางรากฐานสู่รายได้ที่มั่นคง เพื่อลดความเสี่ยงในการกลับไปค้ายาเสพติดของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ ลดจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติด พัฒนาด้านการศึกษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ตามเกณฑ์การคัดเลือกทั้งหมด 4 ข้อ คือ ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ทั้งการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด การจัดทำโครงการแหล่งน้ำ อาชีพ แผนพัฒนาหมู่บ้าน และกิจกรรมป้องกัน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ความพร้อมในระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและราษฎรหมู่บ้าน รวมถึงความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านที่เน้นการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และการตอบสนองแผนงานและโครงการจากส่วนราชการ โดยมีหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินในเบื้องต้น จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว และบ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก หมู่ที่ 15 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง เพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบโดยการมุ่งพัฒนาตามแนวพระราชดำริ สร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไปในอนาคต

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น#ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง#ปัญหายาเสพติด#หมู่บ้านต้นแบบ#เชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา