ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อน การสร้างสังคมในเด็กและเยาวชน สู่การเป็นเมืองรู้เท่าทันสื่อ

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 22nd, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

เมื่อ 21 ก.ค. 65 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือการขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็ก เยาวชน และประชาชน ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ รวมถึงเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างสังคมการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็ก เยาวชน และประชาชนนั้น ถือเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาทางด้านสังคมร่วมกัน โดยจังหวัดเชียงใหม่ยินดีสนับสนุนและพร้อมที่จะร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่

ด้าน ดร.ศรีดา ตันทะอธิพาณิช คณะทำงานเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ภายใต้คณะกรรมาธิการการพัฒนา สังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา กล่าวถึงความสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ว่า ปัจจุบันประชาชนทุกช่วงวัยได้ก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดภัยอันตรายต่อตนเองที่มาจากการใช้สื่อโซเชียล อาทิ การรับรู้ข่าวสารที่เป็นเท็จ การกลั่นแกล้งรังแกทางโลกออนไลน์ หรือการถูกคุกคามทางเพศ ส่งผลกระทบในทางลบที่เกิดกับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และการดำเนินชีวิต จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยใช้แนวทาง 4 ยุทธศาสตร์ ในการร่วมกันขับเคลื่อนในครั้งนี้ คือ ขยายสื่อดี มีความเท่าทัน บูรณาการกลไก ใช้กฎหมายเป็น

โดยในวันนี้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันหารือในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งจะต้องจัดทำแนวทางป้องกันและการพัฒนา เพื่อให้เด็กและเยาวชนไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ขณะเดียวกันจะต้องมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เด็กสามารถเข้าถึงง่าย สามารถคุ้มครองเด็กได้กรณีเกิดปัญหา และมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ บำบัดรักษาฟื้นฟูเด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยที่แฝงมากับโลกดิจิทัลด้วย ซึ่งหลักจากการหารือในครั้งนี้ จะมีการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ลงนามบันทึกความร่วมมือ และประกาศเจตนารมณ์ให้ “จังหวัดเชียงใหม่ เมืองรู้เท่าทันสื่อ” สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็ก เยาวชน และประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม

Hashtag: #รู้เท่าทันสื่อ#จังหวัดเชียงใหม่เมืองรู้เท่าทันสื่อ#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา