ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่เตรียมบรรจุโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ จำนวน 186 โครงการ งบประมาณกว่า 58 ล้านบาท

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 30th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

เมื่อวันที่ (29 ส.ค. 65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดเชียงใหม่ (อพ.สธ.) โดยมี คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) และประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ผ่านระบบ Zoom Meeting

โดยที่ประชุม ทางสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผลการดำเนินการรับสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น และผลการขับเคลื่อนงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้ ได้เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่สมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นแล้ว ให้เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยพบว่า มี อปท. ที่ดำเนินงานครบตามขั้นตอนแล้ว 45 แห่ง และกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการอีก 68 แห่ง ด้าน ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานผลการขับเคลื่อนสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ว่า ขณะนี้มีโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแล้ว 188 โรงเรียน หรือประมาณร้อยละ 18.64 ซึ่งยังถือว่าน้อยมาก ดังนั้น ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ จึงได้เตรียมจัดประชุมเพื่อทบทวนในเรื่องการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในช่วงกลางเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้ เบื้องต้น กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ และได้ประสานงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว

พร้อมกันนี้ ที่ประชุม ยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจากที่จังหวัดฯ ได้จัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะที่ 5 ปีที่ 7 ขณะนี้มีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นเสนอโครงการเพื่อร่วมสนองพระราชดำริ จำนวน 186 โครงการ รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 58 ล้านบาท ซึ่งทางฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า มี 165 โครงการ ที่มีรายละเอียดตรงตามกรอบกิจกรรม และมี 21 โครงการ ที่ยังมีรายละเอียดบางส่วนไม่ตรงตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ทางคณะกรรมการฯ จึงได้ให้เจ้าของโครงการที่ยื่นเสนอเข้ามาให้ปรับแก้รายละเอียดให้ตรงตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะบรรจุโครงการตามที่หน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้ยื่นเสนอมา ให้อยู่ในแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อไป

Hashtag: #โครงการเพื่อสนองพระราชดำริ#โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช#สำนักงานศึกษาธิการเชียงใหม่#ผู้ว่าเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา