ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่เตรียมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 30th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งเป้าลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงร้อยละ 5

เมื่อ (29 มี.ค.65) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานจัดการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด โดยให้ทุกจังหวัดวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ จัดทำแผนการดำเนินงานในทุกระดับ รวมถึงกำหนดมาตรการ แนวทางในการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ โดยตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดให้จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างน้อยร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี นอกจากนั้นยังกำชับให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกจังหวัด กำกับ ติดตาม และจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครบถ้วนแล้วเสร็จภายในปี 2565 ด้วย

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนให้ห้วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกำหนดแผนให้มีการทำงานออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สู่ประชาชนก่อนถึงเทศกาล และช่วงควบคุมดำเนินการ ทั้งการก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ ซึ่งในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดเป้าหมายในการลดจำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิต ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยใช้หลักมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ได้มีการจัดทำแผน Action plan ทุกระดับ และจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้านการลดปัจจัยเลี่ยงและสภาพแวดล้อม ได้มีการตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง มีการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรในถนนที่มีการก่อสร้าง และคืนพื้นผิวจราจรในช่วงเทศกาล สำหรับด้านการลดปัจจัยเสี่ยงยานพาหนะ ได้มีการกำกับ ควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการตรวจสอบสภาพรถ ตรวจวัดสารเสพติดและแอลกอฮอล์ก่อนออกเดินทาง ในส่วนของด้านผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย มีการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง เน้นย้ำในเรื่องของการไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือการเมาแล้วขับ รวมทั้งต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ยานพาหนะ และด้านมาตรการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ให้มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมขณะเกิดอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ยังได้มีมาตรการพิเศษอื่นๆ ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ การนำกล้องตรวจจับความเร็ว กล้องจรวจจับหมวกนิรภัยอัตโนมัติมาใช้ในพื้นที่เส้นทางหลักและเส้นทางรองอย่างครอบคลุม การกำหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเป็นเขต Slow city จำกัดความเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลความปลอดภัยทางร่วมทางแยก และจุดตัดทางรถไฟ และใช้การประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้สั่งการให้ทุกอำเภอและหน่วยงานนำสรุปผลการถอดบทเรียนใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในปี 2565 นี้ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักสำคัญในการสอดส่องดูแลประชาชนในพื้นที่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และใช้มาตรการด่านครอบครัวมาปรับใช้ในการลดอุบัติเหตุด้วยความรักความห่วงใยให้เหมาะสม รวมถึงให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ด้วย

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#เทศกาลสงกรานต์#ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ#สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย#อุบัติเหตุทางถนน

แท็ก คำค้นหา