ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่เตรียมพร้อมรับพายุ ที่จะพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทย พร้อมเร่งหารือแก้ไขปัญหากรณีต้นยางนา

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 12th, 2021, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม
รัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รองรับการเกิดพายุที่จะพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทย และสำรวจปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงฤดูแล้ง พร้อมเร่งหารือแก้ไขปัญหากรณีต้นยางนา

วันนี้ (12 ต.ค. 64) นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายธนา นวลปลอด ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมและเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการเตรียมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมซักซ้อมแผน รองรับการเกิดพายุที่จะพัดผ่านเข้ามาในประเทศไทย ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อน พบว่ายังมีไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ จึงได้มีการสำรวจปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ เพื่อให้มีการบริหารจัดการการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง

ด้าน นายธนา นวลปลอด กล่าวว่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการแจ้งเตือนภัยประชาชน เมื่อมีแนวโน้มการเกิดสถานการณ์จากเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มขึ้นในพื้นที่ ผ่านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มระดับอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและเตรียมการในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นการล่วงหน้า และแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้ทันท่วงที ทั้งออนไลน์ ออนแอร์ และออนกราวด์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัย และการขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยในปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) จำนวน 16 อำเภอ 59 ตำบล 429 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับผลกระทบ 57,082 ครัวเรือน 165,651 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหายจำนวน 768 หลัง พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ 5,480.4 ไร่ ประมง 45 บ่อ/กระชัง ปศุสัตว์ 158 ตัว สิ่งสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ถนนเสียหาย 427 สาย สะพาน 26 แห่ง และเหมือง/ฝาย 39 แห่ง อื่นๆ 605 และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนาและอำเภอแม่แจ่ม รวม 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,301 ครัวเรือน 16,950 คน สิ่งสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ถนน 16 สาย สะพาน 2 แห่ง เหมือง/ฝาย 5 แห่ง

ในการนี้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาความทรุดโทรมของต้นยางนาว่า ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดูแล ตัดแต่งกิ่งไม้ ซึ่งจะมีกลไกลการผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการลงสำรวจต้นยางนา พบว่ามีต้นยางนาที่ทรุดโทรมเสียหายประมาณ 200 แต่มีต้นยางนาที่จำเป็นเร่งด่วนในการฟื้นฟู ดูแลรักษา ประมาณ 30 ต้น ซึ่งขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินการอย่างเร่งด่วนแล้ว เพื่อความปลอดภัยกับชาวบ้าน และสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์ที่เสียหายไปมากกว่านี้ ทั้งนี้ จะได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหากรณีต้นยางนาในช่วงบ่ายนี้

ข่าว-ภาพ : นันธิกา กิจปาโล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย#พายุ#อุทกภัย#วาตภัย#เชียงใหม่#ChiangMai#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา