ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ คัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

  เมื่อ: วันเสาร์, กรกฎาคม 9th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, วัฒนธรรม, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่คัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศ โดยเน้นความมีคุณธรรม และน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

วันนี้ (8 ก.ค.65) นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 ที่ ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปคัดเลือกในระดับประเทศ

ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ซึ่งได้เน้นส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยการคัดเลือกในครั้งนี้ จะพิจารณาตามหลักกระบวนการประเมินตนเอง 9 ขั้นตอน และเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น 70 ข้อ ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมกำหนด ซึ่งภายหลังคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่วมกันแล้ว จึงได้มีผลการพิจารณาดังนี้ คือ ชุมชนต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าตาล อำเภอสันกำแพง , องค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ได้แก่ อำเภอสันป่าตอง ซึ่งชุมชน องค์กร และอำเภอที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าไปคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

ทั้งนี้ การเข้าพิจารณาคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นในครั้งนี้ ต้องได้รับรางวัลระดับคุณธรรมต้นแบบ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป โดยข้อมูลสรุปผลการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปี 2565 พบว่า มีจำนวนทั้งหมด 749 แห่ง แบ่งเป็นประเภทชุมชน 476 แห่ง ประเภทองค์กร 248 แห่ง และประเภทอำเภอ 25 แห่ง

Hashtag: #เศรษฐกิจพอเพียง#แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ#ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่#ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

FACEBOOK : สำนักข่าวภาคเหนือ

YOUTUBE : สำนักข่าวภาคเหนือ

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

แท็ก คำค้นหา