ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ จัดโครงการการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมระดับจังหวัด

  เมื่อ: วันจันทร์, มีนาคม 5th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมระดับจังหวัด มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต

04 05

01 02
วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการการปลูกจิตสำนึกจริยธรรมและคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทรุจริตอย่างเต็มรูปแบบด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารราชการแผ่นดินที่สำคัญหลายประการ การปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎระเบียบในหลายด้าน รวมถึงปรับกลไกการบริหารให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชั่น และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภาคส่วน ให้มีค่านิยมที่ดีงาม มีวินัย มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และยึดหลักมุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย ตลอดจน พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจริยธรรมและคุณธรรม โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนามีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้โดยการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการตามแผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ 1) การอบรมการสร้างเสริมพฤติกรรมเครือข่ายภาคประชาชนร่วมต้านทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย คือ เครือข่ายภาคประชาชนของ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 125 คน ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 2) การอบรมการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด กระทรวงมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 211 คน ในวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2561 และ 3) การอบรมการสร้างภาคีเครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริตจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 250 คน ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยและยุทธศาสตร์ ของชาติ ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเต็มรูปแบบ และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดและถ่ายทอดแก่ชุมชน หรือหน่วยงานที่ สังกัดได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมต่อไป

แท็ก คำค้นหา