ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ ฝึกอบรมสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดที่กลับเข้าไปอยู่ในสังคม โดยสามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป

จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกอบรมสร้างอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดที่กลับเข้าไปอยู่ในสังคม โดยสามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกต่อไป
167484 167490

167485 167492
วันที่ 21 มิ.ย. 2560 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดที่กลับเข้าไปอยู่ในสังคม ได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และฝึกอาชีพที่ต้องการ ที่จะสามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณจากกรมการปกครอง ให้ดำเนินการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ คัดเลือกผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือผู้ผ่านการบำบัดในระบบบังคับบำบัด ที่บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) หรือระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) อำเภอละ 4 คน รวมจำนวน 100 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน หลักสูตรการฝึกอบรมจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร หลักสูตรการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และหลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ และสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1

แท็ก คำค้นหา