ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น และเด็กดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนดีเด่น เด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ได้กระทำความดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

วันนี้ (20 ก.ย. 64) ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนดีเด่น เด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ด้วยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ขอความร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือก และเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนและเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ซึ่งเป็นผู้พร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น สังคม และประเทศชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ได้กระทำความดี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เยาวชนเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไป

โดยเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาวณิฎฐนิช เธียรธัญญกิจ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และนางสาวนภัสวรรณ วงค์เมือง โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย, เด็กดี สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสาวจิรัชญา ไทยมี โรงเรียนจิตราวิทยา, โรงเรียนที่สนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมให้ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น และเด็กดีเด่น จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนจิตราวิทยา พร้อมกันนี้ มีเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564 อีกจำนวน 14 ราย

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์ ประเทศไทยจึงได้กำหนดวันที่ 20 กันยายน เป็นวันเยาวชนเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ข่าว-ภาพ : นันธิกา กิจปาโล สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#วันเยาวชนแห่งชาติ#วันเด็กแห่งชาติ#สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย#สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์#สำนักข่าวภาคเหนือ#โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย#โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย#โรงเรียนจิตราวิทยา

แท็ก คำค้นหา