ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตภาคเหนือ

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 19th, 2016, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

379946 379947 379948

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตภาคเหนือ เพื่อช่วยเหลือผู้บกพร่องทาฃจิตและครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอิสระในสังคมได้

วันนี้ 19 เมษยน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตภาคเหนือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มาจากแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิต แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือจาก 17 จังหวัด ผู้แทนจากศูนย์บริการคนพิการ 17 จังหวัด ผู้แทนจากศูนย์สุขภาพจิคภาคเหนือจำนวน 3 ศูนย์ ผู้แทนจากโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 250 คน เครือข่ายสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้บกพร่องทางจิตและครอบครัวให้สามารถดำรงชีวิตอิสระในสังคมได้ และเพื่อพิทักษ์สิทธิในด้านต่างๆ ของผู้บกพร่องทางจิต รวมไปถึงรณรงค์ให้ครอบครัว ชุมชน สังคม มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์และยอมรับผู้บกพร่องทางจิต ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของผู้บกพร่องทางจิต ปัจจุบันเครือข่ายสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ มีเครือข่ายทั้งหมด 17 จังหวัด จำนวน 78 ชมรม ในการดำเนินการจัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำชมรมเครือข่ายเพื่อผู้บกพร่องทางจิตภาคเหนือ” ขึ้นเพื่อให้แกนนำและผู้เข้าร่วมโครฃการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บกพร่องทางจิตในเรื่องทักษะการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยจิตเวช

แท็ก คำค้นหา