ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

4 นศ.มช.เข้าร่วมโครงการวิชาการระดับชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 18th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, สังคม

1ณัฐกานต์ สายวงศ์ปัญญา 2กฤต์ดนัย เทพณรงค์

4 นักศึกษา มช. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิชาการระดับชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จํานวน 4 คน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
และคณะการสื่อสารมวลชน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “STEP Ecosperity Dialogue 2018” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2561 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมี National University of
Singapore (NUS) ร่วมกับ Temasek Foundation Internationalเป็นเจ้าภาพการจัดโครงการโครงการ STEP Ecosperity Dialogue 2018 เป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติที่นําผู้นําเยาวชนจากประเทศต่างๆ
ของทวีปเอเชียมาพบกับผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และได้ค้นพบความรู้ประเด็น หรือวิธีการจัดการกับปัญหาในประเด็นด้านธุรกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมกับผู้นําภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้หัวข้อการประชุม “Tomorrow Starts Today! From Ideas to Impact” รวมถึง นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้มาเรียนรู้และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นย่อยต่าง ๆ อาทิ “Learning to learn”, “Food to nutrition” และ “Healthcare to self-care” เป็นต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานมหาวิทยาลัย ได้คัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอชื่อไปยังผู้จัดโครงการ

3พิมพ์นิภา 4พิจิตตรา

โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จํานวน 4 คน ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการร่วมกับนักศึกษากว่า 100 คน จากมหาวิทยาลัยชั้นนําต่าง ๆ ของเอเชีย ประกอบด้วย นายณัฐกานต์
สายวงศ์ปัญญา คณะการสื่อสารมวลชน นายกฤต์ดนัย เทพณรงค์คณะนิติศาสตร์ นางสาวพิมพ์นิภา วัฒนากล้า คณะทันตแพทยศาสตร์ และ นางสาวพิจิตตรา จันคณา คณะทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ค่าเดินทางภายในประเทศสิงคโปร์ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ

แท็ก คำค้นหา