ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครองแก่เยาวชน ผ่านสภาจำลองสัญจร ณ อาคารรัฐสภา

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 28th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, การเมือง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครองแก่เยาวชน ผ่านสภาจำลองสัญจร ณ อาคารรัฐสภา

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องสัมมนา B1-1 อาคารรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) โดยมี นายอนุพร อรุณรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” กล่าวรายงานโดย นางรักชนก เกสรทอง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย
นายพีระพจน์ รัตนมาลี รองเลขาธิการวุฒิสภา เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน


.


การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นคณะครู อาจารย์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม จำนวนทั้งสิ้น 163 คน
.
สำหรับกิจกรรมมีการอภิปราย หัวข้อ “วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง” โดย นางสาวดวงหทัย แก้วสกุล วิทยากรชำนาญการพิเศษ และนายศรัณย์ มากรักษา วิทยากรชำนาญการ นอกจากนี้ มีการอภิปรายหัวข้อ “ระบบรัฐสภา บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา” พร้อมทั้ง “กิจกรรมสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา” (สภาจำลอง) จากนั้นได้เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นในการร่วมแสดงบทบาทสมมติการประชุมวุฒิสภา ในประเด็น “เห็นด้วยหรือไม่ การนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติด” ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
มีความตั้งใจและสามารถแสดงบทบาทสมมติได้อย่างยอดเยี่ยม


.
จากนั้น เวลา 13.00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการฯ เยี่ยมชมสถานที่สำคัญของรัฐสภา ได้แก่ ห้องประชุมวุฒิสภา ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร หอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา ได้ให้การต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ในการเยี่ยมชมห้องประชุมวุฒิสภา และได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ

แท็ก คำค้นหา