ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

แม่ทัพภาคที่ 3 แถลงข่าว สกัดจับยาบ้าได้ ร่วม 8 ล้านเม็ด นักค้าอาศัยความมืดหนีรอดไปได้

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤษภาคม 19th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, อาชญากรรม

1526704237351 1526704267842

กองทัพภาคที่ ๓ โดย กองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษรอยต่อ ๔ อาเภอ จังหวัดเชียงราย (ชุดปฏิบัติการเวียงเชียงรุ้ง) จับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด กว่า ๘ ล้านเม็ด บรรจุอยู่ในกระสอบ จานวน ๔๑ กระสอบ ณ จุดตรวจ/จุดสกัดชั่วคราว บริเวณบ้านป่าสักงาม หมู่ ๙ ตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
เมื่อ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑ นาฬิกา กองทัพภาคที่ ๓ โดย กองบังคับการควบคุมพื้นที่พิเศษ รอยต่อ ๔ อาเภอ จังหวัดเชียงราย ได้จัดกาลัง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทางยุทธวิธี บริเวณเส้นทาง บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ ๙ ตาบลดงมหาวัน อาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จนกระทั่งเวลาเวลา ๒๑ นาฬิกา ๔๕ นาที ตรวจพบผู้ต้องสงสัยขับรถยนต์กระบะ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นรีโว่ สีเทาดา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัว ขอทาการตรวจค้น แต่ผู้ต้องสงสัยได้ขับรถคันดังกล่าว หลบหนีฝ่าจุดตรวจจุดสกัด ทางยุทธวิธี ซึ่งขณะที่ทาการหลบหนีไป ผู้ต้องสงสัยได้ขับรถตกถนน ห่างจากจุดตรวจจุดสกัด ประมาณ ๓๕๐ เมตร และได้อาศัยความมืดหลบหนี ไปตามภูมิประเทศ ซึ่งจากผลการตรวจสอบรถคันดังกล่าว พบยาเสพติด จานวน ๔๑ กระสอบ โดยเป็น ยาบ้า ๓๙ กระสอบ จานวนประมาณ เจ็ดล้านแปดแสนเม็ด และไอซ์ ๒ กระสอบ น้าหนักห้าสิบกิโลกรัม

1526704257706 1526704295691
สาหรับยาบ้าที่ตรวจยึดได้นั้นคาดว่ามาจากชนกลุ่มน้อย ที่ลักลอบนายาเสพติดเข้ามาในประเทศไทย โดยอาศัยช่องทางต่างๆ จากนั้นจึงลาเลียงด้วยยานพาหนะ เข้าสู่พื้นที่ตอนในต่อไป
ผลการจับกุมยาเสพติดที่สาคัญในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่พิเศษ ห้วง ๗ เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ทั้งฝ่ายทหารสามารถจับกุมได้และร่วมจับกุม จานวน ยี่สิบเอ็ดล้าน แปดแสนเม็ดเศษ ถ้ารวมครั้งนี้ ฝ่ายทหารสามารถจับกุมได้อีก จานวนเจ็ดล้านแปดแสนเม็ด ทาให้สามารถ จับกุมยาบ้าทั้งหมดยี่สิบเก้าล้านหกแสนเม็ดเศษ สาหรับไอซ์ในห้วง ๗ เดือนที่ผ่านมา ทั้งฝ่ายทหารสามารถ จับกุมได้และร่วมจับกุม จานวน แปดร้อยหกสิบเจ็ดกิโลกรัมเศษ ถ้ารวมครั้งนี้ด้วย ฝ่ายทหารสามารถจับกุม ได้อีกห้าสิบกิโลกรัม ทาให้สามารถจับกุมไอซ์ทั้งหมด เก้าร้อยสิบเจ็ดกิโลกรัมเศษ
ทั้งนี้ ผลสัมฤทธิ์ของการจับกุมในครั้งนี้ เกิดจาก แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ ๓ ได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนผนึกกาลัง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ และให้มีการเพิ่มความเข้มข้นงานด้านการข่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โต๊ะข่าวที่เฉพาะเจ้าหน้าที่จริงๆ ต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและทันเวลา รวมทั้งการเพิ่ม มาตรการ เข้มงวด ที่มุ่งเน้นการสกัดกั้น ในลักษณะการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดทางยุทธวิธี โดยวิธีการปรับเปลี่ยนเวลา ตามสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการลาดตระเวน เฝ้าตรวจตามเส้นทางในภูมิประเทศ ซึ่งกองทัพภาคที่ ๓ เปิดยุทธการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก ที่กาหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สาคัญ ที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ และในแต่ละภาคของประเทศไทย นั้น ทุกภาคส่วน ทั้ง ทหาร ตารวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพื่อมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและยาวนาน

แท็ก คำค้นหา