ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เซ็นทรัลเชียงใหม่ ผนึกรถเมล์อาทีซีกรีนบัส เครือข่ายขนส่งสาธารณะ และเครือข่ายภาคประชาสังคม พัฒนา เซ็นทรัลเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 29th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ธุรกิจ, เศรษฐกิจ

MOU Central & RTC Network เซ็นทรัล เชียงใหม่ ผนึกรถเมล์อาทีซีกรีนบัส เครือข่ายขนส่งสาธารณะ และเครือข่ายภาคประชาสังคม พัฒนา เซ็นทรัลเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง หวังประสานโครงข่ายขนส่งระหว่างอำเภอและแหล่งท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อ ยกระดับเชียงใหม่เป็นเมืองสัญจรเขียว เมืองพลังงาน สะอาด และเมืองที่เป็นกลางทางคาร์บอนอ.ย่างแท้จริง

.

.

นายพรเทพ อรรถกิจไพศาล ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ กล่าวในงานประชุมและลงนามข้อตกลง ความร่วมมือการพัฒนาระบบเชื่อมต่อการเดินทางและการพัฒนาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่และสถานีขนส่งเป็น ศูนย์กลางการขนส่ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการเดินทางของจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ริม ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตรงกันข้ามกับสถานีขนส่งแห่งที่สองและสามหรือสถานีขนส่งอาเขต เป็นพื้นที่ใจกลางของศูนย์ เศรษฐกิจใหม่ของจังหวัดที่ผังเมืองรวมในอนาคตได้อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษและไม่จำกัดความสูง ที่ตั้งล้อมรอบด้วยอาคารที่อยู่อาศัยแนวตั้งและศูนย์การค้าส่งค้าปลีก พร้อมโรงพยาบาลและสถาบันการศึกษา นอกจากนั้น ที่ตั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอำเภอและจังหวัดต่างๆ ของภาคเหนือด้วยโครงข่ายถนนและโครงข่าย รถไฟฟ้าในอนาคต

.

ด้วยเหตุนี้ เซ็นทรัล เชียงใหม่ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของ การคมนาคมและขนส่งระดับจังหวัดและระดับภาค นอกจากนั้น ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ศูนย์การค้าได้ลงทุนพัฒนาจุดจอดรถ จุดรับส่ง (drop off) สำหรับรถขนส่ง สาธารณะ อาคารที่พักรอผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว พร้อมสาธารณูปโภคเพื่ออ นวยความสะดวกแก่ประชาชน และผู้เดินทางค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถรองรับรถขนส่งสาธารณะทั้งประเภทรับส่ง และจอดแล้วจร (park and ride) ได้จำนวนมาก โดยจุดรับส่งตั้งอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าประชิดช่องจราจรด้านในของถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ สร้างความสะดวกให้กับยวดยานและรถขนส่งสาธารณะได้ทุกชนิด ซึ่งการปรับปรุงจุดจอดดังกล่าว เป็นไปตาม นโยบายของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ที่ต้องการยกระดับศูนย์การค้าให้เป็นทั้งพื้นที่ค้าปลีก นันทนาการ และ เป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญให้กับประชาชน

.

.

ด้านนายฐาปนา บุณยประวิตร กรรมการผู้จัดการบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิทโคเปอร์เรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการ รถเมล์อาทีซี และในฐานะเลขานุการกฎบัตรไทย ผู้ประสานงานการพัฒนาศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของไทย กล่าวว่า นอกจากความเหมาะสมด้านตำแหน่งที่ตั้งและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งมวลชนของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ ดังที่กล่าวแล้วนั้น พื้นที่ดังกล่าว จะยังเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำคัญในอนาคต ของจังหวัดและของภาคเหนือ เนื่องจากศูนย์การค้า เซ็นทรัลเชียงใหม่ตั้งอยู่ระหว่างท่าอากาศยานนานาเชียงใหม่ กับท่าอากาศยานนานาชาติล้านนาที่รัฐอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในอีก 10 ปี ข้างหน้า โดยตำแหน่งศูนย์การค้ายังเป็นที่ตั้งสถานีหลักของรถไฟฟ้าเชื่อมต่อสองสนามบิน ซึ่งจะได้รับการออกแบบ ให้เชื่อมโยงได้ทั้งตัวศูนย์การค้าและสถานีขนส่งอาเขต จึงกล่าวได้ว่า ตำแหน่งทางกายภาพมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของโครงข่ายหลัก โครงข่ายการขนส่งรอง และเส้นทางของรถ ขนส่งสาธารณะโครงข่ายย่อย

.

.

อีกทั้ง จากการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายกิจการขนส่งสาธารณะที่ให้บริการจากตัวเมืองไปยังแหล่ง ท่องเที่ยวและอำเภอต่างๆ ได้แก่ บริษัท กรีนบัส แคบปิตอล จำกัด ที่ให้บริการขนส่งเชื่อมโยงทั่วทั้งภาคเหนือ ภาค กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ และกลุ่มกิจการขนส่งที่ให้บริการในเส้นทางโซนเหนือ เช่น บริษัท ยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด บริษัท ดาวทองขนส่ง จำกัด หรือกลุ่มกิจการที่ให้บริการขนส่งในโซนทิศใต้ เช่น บริษัท บ้านถวายบริการเดินรถ จำกัด ซึ่งวันนี้ได้ข้อสรุปตรงกันในการสร้างความร่วมมือเชื่อมต่อการเดินทางจาก จุดหมายต่างอำเภอเข้ามายังศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงใหม่ อันเป็นจุดแกนกลาง โดยรถเมล์อาทีซี จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อการเดินทางกับพื้นที่เนื้อเมือง ทั้งสถานีขนส่งแห่งที่ 1 หรือสถานีขนส่ง ช้างเผือก สถานีรถไฟ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประตูท่าแพ ตลาดวโรรส ประตูเชียงใหม่ และศูนย์การค้าทั้งเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าวันนิมมาน ศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์มอลล์ และศูนย์การค้าพันทิพย์ไลฟ์สไตล์ฮับ เชียงใหม่ ในอนาคตจะขยายเส้นทางไปยังมหาวิทยาลัยพายัพและพื้นที่ โดยรอบอีกด้วย

.

.

สำหรับภารกิจในการยกระดับเชียงใหม่เป็นเมืองพลังงานสะอาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาในภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมและภาคของอาคาร ในการลงนามครั้งนี้ บริษัท โรนิตรอน จำกัด ผู้แทนประเทศไทยของ BLOOM Energy จากสหรัฐอเมริกาเจ้าของผลิตภัณฑ์พลังงานไฮโดรเจน ได้ร่วมลงนามและให้การสนับสนุนอาร์ที ซีในการสร้างศูนย์กระจายพลังงานไฮโดรเจนในพื้นที่ภาคเหนือ โดยทีมงานวิศวกรรมของโรนิตรอนจะร่วมเป็นที่ ปรึกษาให้กับกิจการขนส่งสาธารณะ อุตสาหกรรม และภาคการอาคาร ในการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานฟอสซิล มาเป็นพลังงานกรีนไฮโดรเจนที่เป็นพลังงานสะอาดในอนาคต นอกจากนั้นแล้ว ที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ในวันนี้สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายองค์กรสาธารณะและองค์กรประชาชน เช่น สภาลมหายใจ ภาคเหนือ สภาพลเมืองเชียงใหม่ สมาคมเพื่อการออกแบบและส่งเสริมการมีพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียว ได้ให้ การสนับสนุนต่อการพัฒนาศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อให้การปฏิบัติการ สร้างเชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพ เมืองพลังงานสะอาด และเมืองกลางทางคาร์บอน บรรลุผลอย่างแท้จริง

แท็ก คำค้นหา