ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กกพ. เตรียมจัดการประชุมฯ ด้านพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 เรื่อง “Towards Smart Regulation” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และ Energy 4.0

กกพ. เตรียมจัดการประชุมฯ ด้านพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6
เรื่อง
“Towards Smart Regulation” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
Thailand 4.0 และ Energy 4.0

 img 127 img 299

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เตรียมจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Towards Smart Regulation” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และ Energy 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยถึงการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560 (The 6th International Forum) ว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีนโยบายในการจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 และได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ ASEAN Energy Regulators’ Network (AERN) ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555 เพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกำกับกิจการพลังงานภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนความคิดเห็นในการพัฒนาการกำกับกิจการพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพในระดับสากล ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียด้านพลังงานในทุกภาคส่วน

กกพ. ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ มาแล้ว 5 ครั้ง โดยแต่ละครั้งจะกำหนดหัวข้อ
การประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือนโยบายด้านพลังงานในแต่ละช่วงเวลา โดยจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องด้านกำกับกิจการพลังงานจากต่างประเทศมาร่วมประชุมสัมมนา ซึ่งครั้งนี้ได้กำหนดหัวข้อ หรือ Theme ว่า “Towards Smart Regulation” โดยมีกำหนดจัดงานในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ โดย กกพ. ได้เชิญประเทศสมาชิกเครือข่าย AERN จำนวนทั้งหมด 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวมทั้งหน่วยงานด้านพลังงานของประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงานมาร่วมการประชุม

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” กระทรวงพลังงานได้สนองตอบนโยบายดังกล่าวด้วยนโยบาย “Energy 4.0” โดยมุ่งเน้นการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจมีความทันสมัยและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก รวมถึงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับด้านพลังงาน เพื่อต่อยอดธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานของประเทศให้เจริญเติบโตและก้าวหน้า ได้แก่ 1. การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) 2. การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) 3. การพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานทดแทนให้มีความเสถียร (Firm Renewable Energy) 4. การพัฒนา Smart Grid และ Smart City ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กกพ. เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ได้เร่งดำเนินการผลักดันนโยบายดังกล่าวภายใต้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน กกพ. ให้สอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามกรอบแนวคิด Thailand 4.0 และ Energy 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

ความสำเร็จที่ได้จากการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในครั้งนี้ จึงเป็นการต่อยอดความคิดและแนวทางในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 และ Energy 4.0 เพื่อนำไปสู่การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนา และเน้นการสร้างคนร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมพลังงาน สร้างเครือข่ายกับต่างประเทศ สามารถสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศด้านการกำกับดูแลกิจการพลังงานและด้านพลังงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมสังคมและประชาชนทุกภาคส่วน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานในแง่มุมต่างๆ รวมถึงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรการกำกับกิจการพลังงานมากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม http://www.ercforum2017.com/

แท็ก คำค้นหา