ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะนิติศาสตร์ เชิญชวนอบรมหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ และกฎหมายการค้าในบริบทอาเซียน

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 3rd, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม, เศรษฐกิจ

คณะนิติศาสตร์ เชิญชวนอบรมหลักสูตรกฎหมายธุรกิจ
และกฎหมายการค้าในบริบทอาเซียน  

04_editable

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้ที่สนใจทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หรือนักกฎหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางการค้าระหว่างประเทศ ร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายธุรกิจและกฎหมายการค้าในบริบทอาเซียน ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่  และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  เน้นการสร้างเครือข่าย และพัฒนาธุรกิจ

ปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการและบริษัทที่ดำเนินงาน ด้านการนำเข้าและส่งออก ซึ่งต้องติดต่อกับคู่ค้าต่างประเทศเป็นประจำและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายทางการค้าที่สำคัญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้าและการลงทุนและระหว่างประเทศ การติดต่อระหว่างคู่สัญญาที่เป็นชาวต่างประเทศ การซื้อขายระหว่างประเทศ การรับขนระหว่างประเทศ การเงินและการชำระราคา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศภาคมหาชนกับ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ วิธีปฏิบัติในการนาเข้าส่งออก e-Commerce กรมศุลกากรและ Contract drafting

ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้เปิดอบรมหลักสูตรกฎหมายธุรกิจและกฎหมายการค้าในบริบทอาเซียน (Workshop on Business and Commercial Law in ASEAN Context) ระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ.เชียงใหม่  และสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับนักกฎหมาย นักธุรกิจ และผู้สนใจในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการค้าและกฎหมายการค้าในอาเซียน นอกจากนี้ ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านธุรกิจและกฎหมายการค้า ในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยกัน

การอบรม Workshop on Business and Commercial Law in ASEAN Context เป็นหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ โดยไม่จากัดวุฒิการศึกษาและไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายมาก่อน ทั้งนี้คณะนิติศาสตร์ มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายการค้าระหว่าง ประเทศในเบื้องต้น รูปแบบการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การสอนกฎหมายให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยเนื้อหาที่ใช้ในการบรรยายจะเน้นเกี่ยวกับความจำเป็นที่แท้จริงที่ควรรู้ในการดำเนินธุรกิจและมีชั่วโมงสัมมนาเพื่อเป็นการทบทวนหลักกฎหมายที่ศึกษามาและมีการตอบปัญหาคำถามต่างๆ ในห้องสัมมนาด้วย

เนื้อหาในหลักสูตรการอบรม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ภาคความรู้ทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (จำนวน 12 ชั่วโมง = 2 วัน) ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่อง การค้าระหว่างประเทศและอาเซียน  การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและบริบทอาเซียน  กฎหมายข้อบังคับการค้าและธุรกิจในบริบทอาเซียน ประเด็นท้าทาย ธุรกิจ การค้าและกฎหมาย (Workshop) ส่วนที่ 2 ภาคศึกษาดูงานและสร้างเครือข่าย (4 วัน 3 คืน) ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า โดยมีการเรียนรู้ ประกอบด้วย การเข้าพบและพูดคุยกับเอกอัครราชทูตประจำประเทศหรือผู้แทน การเข้าพบและเจรจาด้านการค้ากับหอการค้า กลุ่มบริษัท กลุ่มธนาคาร ฯลฯ กิจกรรม Business Matching และสำรวจตลาดและระบบเศรษฐกิจ
หลักสูตรนี้เหมาะสมสาหรับ นักลงทุน นักธุรกิจ ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ และสร้างเครือข่ายธุรกิจประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติกร นักกฎหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และความมั่นใจในการนาข้อมูลไปปฏิบัติงาน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ค่าลงทะเบียนท่านละ 38,500.- บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณวราลักษณ์ นาคเสน หรือ คุณคิรากรณ์ ฉัตรรัตนพงศ์ โทร. 0-5394-2920 หรือ 09-4759-5361 และสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.law.cmu.ac.th หรือ Facebook: ศูนย์บริการวิชาการทางกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มช.

แท็ก คำค้นหา