ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบเต็มพื้นที่ (Next Step Chiangmai 100 %) ด้วยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 15th, 2020, หมวด AEC HIGHLIGHTS, เศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบเต็มพื้นที่ (Next Step Chiangmai 100 %) ด้วยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมาย นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้เรียนเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบเต็มพื้นที่ (Next Step Chiangmai 100 %) ด้วยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้ นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการภาคเหนือตอนบน 1 นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน นางอภิญญา โกมลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง ได้เข้าร่วมการจัดประชุมฯ โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับฯ และเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 166 คน ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าที่พัฒนาชุมชนทุกคน ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีเป้าประสงค์ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแบบเต็มพื้นที่ (Next Step Chiangmai 100 %) ด้วยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการบริหารจัดการพื้นที่ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งได้กำหนดแนวทางการดำเนินการ ดังนี้1) ขั้นตอนดำเนินการ


(1) คัดเลือกพื้นที่ครัวเรือนตัวอย่างที่มีการจัดการพื้นที่การเกษตรแบบโคก หนอง นา โมเดล
(2) สร้างความรู้ และความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา
(3) การออกแบบ และปรับพื้นที่การเกษตรแบบโคก หนอง นา โมเดล
(4) บริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล
(5) ขยายผลครัวเรือนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล2) กิจกรรมที่ดำเนินการ
(1) “ศึกษาดูงาน” ในพื้นที่ของครัวเรือนตัวอย่าง (ปราชญ์ชาวบ้าน) ในการจัดการพื้นที่การเกษตรแบบโคก หนอง นา โมเดล
(2) “คัดเลือกผู้นำชุมชน” ประเภท “หัวไว ใจสู้” เข้ารับการอบรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยศาสตร์พระราชา(โคก หนอง นา โมเดล)
(3) ผู้นำชุมชน/กลุ่ม/องค์กร/เครือข่าย/จิตอาสาและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมทำกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” พื้นที่แปลงตัวอย่างโคก หนอง นา โมเดล
(4) สร้างช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจากแปลงพื้นที่โคก หนอง นา โมเดล “ตลาดเกษตรอินทรีย์”
(5) “เชิดชูเกียรติ” ครัวเรือนต้นแบบ และประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อออนไลน์รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมาย จำนวน 2,039 ครัวเรือนๆละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 2,039 หมู่บ้าน 185 ตำบล 25 อำเภอ แบ่งเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วยระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ)
(1) คัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 250 ครัวเรือนๆ ละ 1 หมู่บ้าน (250 หมู่บ้าน) เป็นหมู่บ้านนำร่องในการขับเคลื่อน “โคก หนอง นา โมเดล”
(2) อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการพื้นที่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยศาสตร์พระราชารุ่นแรก ระหว่างวันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (บวร) วัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จำนวน 60 คน จาก 4 อำเภอๆ ละ 15 คน ได้แก่ อำเภอแม่แจ่ม อำเภอสะเมิง อำเภอกัลยาณิวัฒนา และอำเภอเชียงดาว
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การขยายผลครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เต็มพื้นที่ จำนวน 1,789 ครัวเรือน ๆ 1 หมู่บ้าน จำนวน 1,789 หมู่บ้าน

แท็ก คำค้นหา