ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2017 , Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion หรือ TTM Plus 2017 ครั้งที่ 16

  เมื่อ: วันศุกร์, มิถุนายน 16th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม, เศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการจัดงาน Thailand Travel Mart Plus 2017 , Amazing Gateway to the Greater Mekong Subregion หรือ TTM Plus 2017 ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดเชียงใหม่  โดยใช้แนวคิดที่ว่าDelivering Unique Experience เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าและความประทับใจให้กับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว

IMG_8887IMG_8840

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 60 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องลีลาวดี ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน งาน Thailand Travel Mart Plus 2017 (ในช่วง TTM Forum) หรือTTM Plus 2017 ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด ที่ว่า Delivering Unique Experience โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดและอำนวยความสะดวกให้การซื้อและขายเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

งาน TTM- 2017 เป็นเวทีการเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวที่สำคัญงานหนึ่ง ซึ่งประเทศไทย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ได้จัดงานนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 และจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นสถานที่จัดงาน TTM+ เป็นปีที่ 2 ในปีนี้ สำหรับปีนี้เป็นการจัดงาน ภายใต้แนวคิดที่มีชื่อว่า Delivering Unique Experiences โดย ททท. ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านท่องเที่ยวไทย เป็นต้น ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดงาน 3 วัน โดยจะเป็นเวลาที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GMS ซึ่งประกอบด้วยราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มณฑลยูนนาน และกว่างสีของสาธารณรัฐประชาชนจีน และจะได้พบปะเจรจาธุรกิจกับกลุ่มผู้ซื้อ ซึ่งมาจากประเทศต่างๆทั่วโลก สำหรับปีนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานในฐานะผู้ขายร่วมงานจำนวน 429 คูหา ซึ่งเป็นรายใหม่ที่เข้าร่วมเป็นครั้งแรกจำนวน 106 คูหา และผู้ประกอบการในฐานะผู้ซื้อเข้าร่วมงานจำนวน 361 ราย จาก 56 ประเทศ ซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหม่จำนวน 164 ราย

IMG_8897 IMG_8917

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการตลาดและอำนวยความสะดวกในการซื้อและขายเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่นการนำแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการทำนัดหมายล่วงหน้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งสนับสนุนให้การนัดหมายเจรจาธุรกิจมีความสะดวกมากขึ้น การจัดกิจกรรม Pre and Post Tour ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวให้ ผู้ซื้อและผู้ขายได้มีโอกาสรับทราบศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวและบริการใหม่ใหม่ในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน การจัด Forum: Tourism Trend Talk โดยเชิญ Guru ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุคใหม่มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขาย การจัดแสดงสินค้าจากชุมชนและท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยมานำเสนอสินค้าให้กับผู้เข้าร่วมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มธุรกิจที่กำลังเริ่มได้มีเวทีในการนำเสนอสินค้า การเปิดโอกาสให้กลุ่ม Supplier หน้าใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ของภาคเหนือนำเสนอผลงานสินค้าและบริการให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อโอกาสทางธุรกิจในอนาคต การสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยจัดการสัมมนาทางวิชาการโดย TAT Academy ซึ่งเป็นหน่วย บริหารและจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยวของ ททท. นำผู้รู้ผู้ปฏิบัติจริงมาบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ นักศึกษา หลักสูตรการท่องเที่ยวในภาคเหนือ และผู้ที่สนใจอันจะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน

แท็ก คำค้นหา