ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

บอร์ด กพช. ไฟเขียว ขยายระยะเวลาลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ที่มีส่วนผสมเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี จากเดิม 24 ก.ย.65 เป็น 24 ก.ย.67

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 9th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, เศรษฐกิจ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (9 ก.ย. 2565) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เขตพญาไท กรุงเทพฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 6/2565 (ผ่านระบบ Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมด้วย

รองนายกรัฐมนตรีย้ำว่า จากสถานการณ์ราคาพลังงานโลกที่มีแนวโน้มจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เกิดผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน จึงขอให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการทำงาน ในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา Solar Rooftop ให้เร็วขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของประชาชน รวมทั้งขอให้หน่วยงานของรัฐ ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนช่วยกันประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้มากขึ้น เพื่อให้มีพลังงานไว้ใช้ได้ยาวนานต่อไป

บอร์ด กพช. มีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไป 2 ปี จากเดิมครบกำหนดวันที่ 24 กันยายน 2565 เป็นวันที่ 24 กันยายน 2567 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันพื้นฐานในอนาคต และส่งเสริมเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดำเนินการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ได้จัดทำแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ พ.ศ. 2563 – 2565 อย่างไรก็ตาม สกนช. ไม่สามารถลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตามแผนที่กำหนดไว้ จนทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขาดสภาพคล่อง ประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ติดลบ 112,935 ล้านบาท แบ่งเป็น บัญชีน้ำมันติดลบ 74,162 ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 38,773 ล้านบาท จึงจำเป็นต้องขยายเวลาการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพไปอีก 2 ปี

รวมทั้งเห็นชอบแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามที่ สกนช. ได้นำเสนอ เพื่อให้การดำเนินงานในการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพดังกล่าว สอดคล้องกับมาตรา 55 ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 และเพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถดำเนินการตามพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ สกนช. นำเรื่องการขอขยายระยะเวลาดำเนินการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ และแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ มาตรการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 ประกอบด้วย 1) กลุ่มน้ำมันเบนซิน ให้ทยอยลดการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันแก๊สโซฮอล E20 และแก๊สโซฮอล E85 จนไม่มีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใน 2 ปี และหากมีความจำเป็นต้องขยายกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว จะดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยรักษาส่วนต่างราคาขายปลีก ที่จูงใจให้ใช้น้ำมันเบนซินพื้นฐานตามที่ภาครัฐกำหนด โดยกำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม ทำให้ราคาขายปลีกต่อค่าความร้อนจูงใจให้ใช้น้ำมันพื้นฐานแทนน้ำมันทางเลือก 2) กลุ่มน้ำมันดีเซล ให้ทยอยลดการจ่ายเงินชดเชยให้แก่น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (B10) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 จนไม่มีการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงภายใน 2 ปี และหากมีความจำเป็นต้องขยายกรอบระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าว จะดำเนินการภายใต้กรอบที่กำหนดไว้ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 โดยรักษาส่วนต่างราคาขายปลีกที่จูงใจให้ใช้น้ำมันดีเซลพื้นฐานตามที่ภาครัฐกำหนด โดยกำหนดอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหมาะสม ทำให้ราคาขายปลีกจูงใจให้ใช้น้ำมันพื้นฐานแทนน้ำมันทางเลือก

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการตามแผนการลดการจ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ในส่วนของน้ำมันเบนซินจะเริ่มดำเนินการเมื่อทราบน้ำมันพื้นฐานว่าเป็นชนิดใด ส่วนน้ำมันดีเซลจะเริ่มดำเนินการเมื่อมีการผสมสัดส่วน B100 ที่ต่างกัน เพื่อให้ทราบน้ำมันพื้นฐานเป็นชนิดใดเช่นเดียวกัน

Hashtag: #คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ#กระทรวงการคลัง#SolarRooftop#จ่ายเงินชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง#กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา