ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 11th, 2015, หมวด เทคโนโลยี, เศรษฐกิจ

mou.26.03

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์

ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

กับ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เมื่อเร็วๆนี้ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ ณ โถงท่าแพ อาคารเอ็กซิบิชั่น ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีเจตนารมณ์ในการประสานงานความร่วมมือการแลกเปลี่ยน           ข้อมูลไมซ์ เรื่องการสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอุตสากรรมไมซ์ ตามนโยบายที่มุ่งเน้นในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Intelligence Center) ให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ ข่าวสาร อุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไมซ์และบุคคลภายนอกที่ มีความสนใจ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรเป้าหมายหลักที่จะ             สร้างความร่วมมือระหว่างกันและกัน และส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันและกัน ในการดำเนินการส่งสริม เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และร่วมมือกันเผยแพร่ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ในการต่อยอดเชิงความรู้ เสริมสร้าง ยกระดับความรู้ความสามารถแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สืบไป

แท็ก คำค้นหา