ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

วว.จับมือพันธมิตรฝึกอบรมจัดการขยะชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน@จังหวัดเชียงราย

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤศจิกายน 16th, 2021, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวเด่นวันนี้, ต่างจังหวัด‏, สังคม, เศรษฐกิจ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ กองพัฒนาระบบดิจิทัล และห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ พร้อมพันธมิตร ได้แก่ เทศบาลตำบลจันจว้า ชุมชนหนองปึ๋ง จังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดฝึกอบรมภายใต้ “โครงการจัดตั้งสถานีจัดการขยะชุมชนร่วมกับของเหลือทิ้งภาคการเกษตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน” ผ่านการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ ในตำบลจันจว้า และขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายครูและนักเรียนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม

การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้ง โดย วว. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัดแยกและจัดการขยะที่ต้นทาง การบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพและทางเคมี การใช้งานแอปพลิเคชั่น การผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนและน้ำหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย์ การผลิตผลิตภัณฑ์นวัตอัตลักษณ์จากของเหลือทิ้ง ตลอดจนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์ภายในสถานีจัดการขยะชุมชน ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2564 ณ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ฝึกอบรมจัดการขยะชุมชน#หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน#พลังงานสะอาด#สิ่งแวดล้อม#สำนักข่าวภาคเหนือ#สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย#เชียงราย

แท็ก คำค้นหา