ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่อบรมอบรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 7th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม, เศรษฐกิจ

เชียงใหม่อบรมอบรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์


IMG_0339 IMG_0396

วันที่ 5 สิงหาคม 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย Northern Strategic Incubation & Training for Entrepreneurs หรือ NSITE รุ่นที่ 2 ที่ ห้องอิมพีเรียลฮอลล์ 1 โรงเรียนอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและนักธุรกิจ ให้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ในสภาวะการแข่งขันปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นำไปสู่ความยั่งยืนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และยกระดับการผลิตสินค้าและบริการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือด้วยแนวความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงสู่ตลาดและผู้บริโภคที่มีศักยภาพ ทั้งภายในกลุ่มประเทศอาเซียน และการค้ากับกลุ่มประเทศอื่นมากขึ้น

โอกาสนี้ ได้มอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม  ประกอบด้วย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน  4 กลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาการ ธุรกิจสุขภาพ หัตถอุตสาหกรรม และธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง จำนวน 100 ราย โดยการฝึกอบรมบ่มเพาะในเชิงลึก  ตลอดจนศึกษาดูงานในธุรกิจต้นแบบในส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน จนถึง วันที่ 4 สิงหาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 65 ชั่วโมง

 

การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับฟังการบรรยาย  “พร้อมหรือยังกับการเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0” การศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ NSITE 2เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการในโครงการ NSITE 1 กับผู้เข้ารับการอบรมโครงการ NSITE 2 จำนวน 130 คน และผู้ผ่านการอบรม จำนวน 100 คน

แท็ก คำค้นหา