ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ ระดมความคิดเห็นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สู่เศรษฐกิจยุคใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระดมความคิดเห็น (ร่าง) กรอบแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลรายพื้นที่ ผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลระดับจังหวัดสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ มุ่งเน้นเสริมศักยภาพของพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วันนี้ (21 ก.ค. 64) ที่ห้อง POC อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) เพื่อระดมความคิดเห็น (ร่าง) กรอบแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลได้จัดทำขึ้นภายใต้แนวคิดการสร้างโอกาสผลักดันเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลระดับจังหวัดสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ มุ่งเน้นเสริมศักยภาพของพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ในส่วนของ (ร่าง) กรอบแผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจัดทำนั้น กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวและบริการสากล แบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ

1.กำลังคนดิจิทัล พัฒนาศักยภาพแรงงานภาคบริการ ให้เกิดการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลแบบ On Demand ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ส่งเสริมทักษะโค้ดดิ้งผ่านพื้นที่เพื่อพัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล (Young Maker Space Development) ต่อยอดและเชื่อมโยงภาคเกษตรเข้ากับการท่องเที่ยวอัจฉริยะ พร้อมขับเคลื่อนการบริการดิจิทัล รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

2.เศรษฐกิจดิจิทัล ปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมสู่การท่องเที่ยวอัจฉริยะ ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว บ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว

3.สังคมดิจิทัล ยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนในพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ เรียนรู้ หรือทดลองใช้อุปกรณ์ดิจิทัลใหม่ ๆ สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาชุมชน และบริหารจัดการเมือง แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สู่การเป็นอยู่อาศัยชั้นดี และแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ และ

4.ระบบนิเวศดิจิทัล ส่งเสริมการพัฒนา Chiangmai Smart City รวมถึงศูนย์ IOC เพื่อบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูลแบบ Realtime

นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ไม่เพียงแต่เป็นบริการการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เป็น “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” ที่ประกอบด้วย ที่พักอาศัย ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ซึ่งหากเกิดการเชื่อมโยงบริบทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งการเกษตร วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงการค้า-การลงทุน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงเชื่อมโยงกับพื้นที่ในแต่ละประเด็น จะทำให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตาม ภายหลังการระดมความคิดเห็นแล้ว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจะได้นำข้อมูลทั้งหมดไปเป็นประเด็นสำคัญในการจัดทำแผนส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นที่ฉบับสมบูรณ์ ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจังหวัดและคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในห้วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564 ต่อไป

นันธิกา กิจปาโล/ข่าว-ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล#DEPA#แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล#เทคโนโลยีดิจิทัล#เชียงใหม่#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา