ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินเดือนพฤษภาคม 2558

  เมื่อ: วันศุกร์, กรกฎาคม 3rd, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, เศรษฐกิจ

ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2558 ภาพรวมยังชะลอลงจากเดือนก่อน ตามที่คาด อุปสงค์โดยรวมยังอ่อนแอโดยเฉพาะการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนยังคงซบเซา ตามรายได้ เกษตรกรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับลดลงต่อเนื่อง ด้านการผลิตลดลงทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างไรก็ดี ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายลงทุนของภาครัฐยังมีบทบาท ส าคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคเหนือ อีกทั้งการส่งออกผ่านด่านชายแดนขยายตัวดีทุกตลาด ส าหรับเสถียรภาพ เศรษฐกิจในภาคเหนือ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 จากราคาพลังงานและอาหารสด อัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ า แม้การจ้างงานภาคเกษตรลดลง แต่ชดเชยจากการจ้างงานภาคก่อสร้าง ด้านเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย์เดือนเมษายนปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนเงินให้สินเชื่อชะลอลงจากเดือนก่อน รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือมีดังนี้ การใช้จ่ายบริโภคภาคเอกชนยังซบเซา โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน อยู่ในระดับใกล้เคียง กับระยะเดียวกันปีก่อน แม้ปรับดีขึ้นบ้างจากเดือนก่อนเล็กน้อย ตามการจับจ่ายใช้สอยในหมวดสินค้าจ าเป็นของ นักท่องเที่ยวและส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับภาคบริการและการก่อสร้างภาครัฐ รวมถึงราคาน้ ามันที่ทรงตัวในระดับต่ า สนับสนุนให้มีการใช้จ่ายในหมวดเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนยังหดตัว เนื่องจาก อุปสงค์รวมแผ่วลงมาก ตามรายได้เกษตรกรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับลดลงต่อเนื่อง ทั้งนี้ สถาบันการเงิน ยังมีความระมัดระวังกับการปล่อยสินเชื่อในหลายๆ ธุรกิจมากขึ้น ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน ยังคงลดลงร้อยละ 7.1 ต่อเนื่องจากเดือนก่อน การปรับลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมในสัดส่วนน้อยกว่า โดยต้นทุนดอกเบี้ย การด าเนินงานของธุรกิจลดลงเพียงเล็กน้อย แต่ยังไม่สามารถกระตุ้นให้มีการลงทุนใหม่เกิดขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ยังมีอุปทานสะสมเหลือจ านวนหนึ่ง สะท้อนให้เห็นจากเครื่องชี้ส าคัญลดลง ทั้งพื้นที่ รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์และการน าเข้าเครื่องจักรและ อุปกรณ์ ทั้งนี้ ยอดจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะให้กับโครงการภาครัฐและเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมจาก BOI ยังเพิ่มขึ้น
ในภาคการผลิต ผลผลิตลดลงทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ลดลง ร้อยละ 25.1 ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 โดยเป็นผลจากผลผลิตข้าวนาปรัง สับปะรด และลิ้นจี่ลดลงจากภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัด เป็นสาเหตุให้ราคาสินค้าเกษตรดังกล่าวปรับเพิ่มขึ้น ส่วนการผลิต ปศุสัตว์แม้มีปริมาณเพิ่มขึ้นแต่ราคาลดลง ส่งผลให้รายได้เกษตรกร ลดลงร้อยละ 24.6 ต่อเนื่องจากเดือนก่อน
ส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.4 ตามผลผลิตหมวดอาหารโดยเฉพาะการสีข้าวที่ลดลง ตามวัตถุดิบเพราะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ประกอบกับการผลิตเครื่องดื่มลดลงชั่วคราวจากการซ่อมบ ารุง เครื่องจักร อย่างไรก็ดี ผลผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ การแปรรูปผักและผลไม้เพิ่มขึ้น
ปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคเหนือ ได้แก่ ภาคการท่องเที่ยว ที่ขยายตัวใน เกณฑ์ดี แม้ชะลอลงบ้างจากเดือนก่อนตามฤดูกาล ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่ รวมถึงการประชุมและจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนยังมีอยู่ทั่วไปในหัว เมืองส าคัญ ส่วนจ านวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานและอัตราการเข้าพักยังเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน ภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องในส่วนของ การเบิกจ่ายงบลงทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.2 ส่วนใหญ่จากโครงการ ซ่อมสร้างและบ ารุงรักษาทางของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งและพัฒนา ระบบชลประทาน ขณะที่โครงการขนาดใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป
มูลค่าการส่งออก กลับมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 ตามการส่งออกผ่านด่านชายแดนในสินค้าประเภท เครื่องจักร เครื่องใช้ทางการเกษตรและรถจักรยานยนต์ไปเมียนมา ซึ่งคาดว่าเป็นปัจจัยชั่วคราว ประกอบกับการ ส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปลาวและจีนตอนใต้เพิ่มขึ้น แต่การส่งออกไปประเทศอื่นๆ ยังลดลงตามการส่งออก สินค้าประเภทชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับการผลิตอุตสาหกรรมที่หดตัว เพราะได้รับผลกระทบจาก การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนมูลค่าการน าเข้า ยังลดลงร้อยละ 3.1 จากการน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง เพื่อผลิตสินค้าอุตสาหกรรมส าหรับส่งออก เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ท าด้วยไม้และสินค้าเกษตร
เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบเป็นเดือนที่ 5 ด้วยเหตุผล เดียวกับเดือนก่อนคือราคาขายปลีกน้ ามันในประเทศที่อยู่ในระดับต่ าและราคาอาหารสดลดลง ตามปริมาณผลผลิต ที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น ด้านอัตราการว่างงานอยู่ในระดับต่ า โดยปรับลดลงจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 0.7 จากการ เพิ่มขึ้นของการจ้างงานในภาคการก่อสร้าง
ภาคการเงิน เงินฝากของสาขาธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นเดือนเมษายน 2558 มียอดคงค้าง 615,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากการเพิ่มของเงินฝากออมทรัพย์ของภาคธุรกิจและส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยฐานต่ าปีก่อน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง ด้านเงินให้สินเชื่อ มียอดคงค้าง 601,896 ล้านบาท ชะลอลงเล็กน้อย เหลือร้อยละ 5.2 โดยยังมีความต้องการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ SME และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ในขณะที่มีภาคธุรกิจบางส่วนลดต้นทุนการด าเนินงานด้วยการช าระหนี้คืน ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากปรับ ลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา