ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ไทยครองอันดับ 43 ดัชนีนวัตกรรมโลก ตั้งเป้าปี 73 ติด Top 30 สู่ “ประเทศแห่งนวัตกรรม”

  เมื่อ: วันพุธ, ตุลาคม 5th, 2022, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้, เทคโนโลยี, เศรษฐกิจ

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) เผยผลการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมโลก ประจำปี 2565 (Global Innovation Index 2022: GII 2022) โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 43 จาก 132 ประเทศทั่วโลก (อันดับ 3 ในอาเซียน) จากปัจจัยตัวชี้วัดฯ ที่โดดเด่น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายมวลรวมด้านวิจัยและพัฒนาที่ลงทุนโดยองค์กรธุรกิจ และสัดส่วนการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์เป็นอันดับ 1 ของโลก

ขณะที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจัยด้านโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวมของไทยมีอันดับที่ดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าให้ภายในปี 2573 ไทยจะต้องติดอันดับ 1 ใน 30 ของ “ประเทศแห่งนวัตกรรม” สู่การพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง . การวัดความสามารถด้านนวัตกรรม (GII) แบ่งเป็น ดัชนี 2 กลุ่ม 7 ปัจจัยหลัก ได้แก่

📍ดัชนีย่อยปัจจัยนำเข้าทางนวัตกรรม (Innovation input sub-index) ประกอบด้วย สถาบัน (Institution)/ ทุนมนุษย์และการวิจัย (Human capital and research)/ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)/ ระบบตลาด (Market sophistication)/ ระบบธุรกิจ (Business sophistication)

📍ดัชนีย่อยผลผลิตทางนวัตกรรม (Innovation output sub-index) ประกอบด้วย ผลผลิตจากองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and technology outputs)/ ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์ (Creative outputs)

#ดัชนีนวัตกรรมโลก#ประเทศแห่งนวัตกรรม#ทรัพย์สินทางปัญญา#GlobalInnovationIndex2022#Phaknuadaily#ภาคเหนือรายวัน

แท็ก คำค้นหา