ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ไทยเตรียมจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 ที่เชียงใหม่

ประเทศไทย เตรียมจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน พร้อมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน

 DSC_0234

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 (The Fifht Greater Mekong Subregion Environment Ministers’ Meeting : GMS EMM-5) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครั้งแรกของไทย ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง โดยมีรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา และราชอาณาจักรไทย พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยด้านสิ่งแวดล้อมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีดังกล่าว

ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion Environment Ministers’ Meeting : GMS) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย , สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว , ราชอาณาจักรกัมพูชา , สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะแคว้นยูนนานและเขตปกครองกว่างซี) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งการประชุมในระดับรัฐมนตรีที่ผ่านมามีการประชุมมาแล้ว 4 ครั้ง โดยในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นวาระที่ประเทศไทยจะต้องเป็นเจ้าภาพโยเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้ว ยังถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของประเทศไทยที่มีส่วนร่วมดำเนินงานดูแล อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน และร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้งยังส่งเสริมบทบาทผู้นำของประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่พร้อมจะสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศสมาชิกในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 (The Fifht Greater Mekong Subregion Environment Ministers’ Meeting : GMS EMM-5) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 จะมีการประชุมเชิงนโยบายและการประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อหลัก คือ Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable Future และประเด็นหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่ พลังงานสีเขียว , การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน , แนวทางการดำเนินงานสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน , การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต ส่วนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีการรับรองเอกสารผลผัพธ์การประชุม ได้แก่ ร่างกรอบยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของแผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) , ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี GMS EMM-5 ที่มุ่งเน้นหลักการลงทุน และเชื่อมโยงแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมกับระเบียงเศรษฐกิจ และกรอบการลงทุนระดับภูมิภาคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แท็ก คำค้นหา