ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

โปรดเกล้าฯ สมาชิกวูฒิสภา แทนตำแหน่งว่าง 2 ราย

  เมื่อ: วันเสาร์, มิถุนายน 8th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง และนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ได้ถึงแก่อนิจกรรม จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายภาณุวัฒน์ พันธุ์วิชาติกุล และพลตำรวจตรี พิสิษฐ์ เปาอินทร์ เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

แท็ก คำค้นหา