ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1)

  เมื่อ: วันจันทร์, ตุลาคม 13th, 2014, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

1898016_775080605885503_8110950141976259775_n 10403702_775080642552166_2748766149932530899_n

จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 1) วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

10561651_775080625885501_6242500166709321983_n 10690133_775080709218826_6521905522547991294_n

ประธานในการประชุม นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งนายชนะ เพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและวาระสำคัญของจังหวัดที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสบกับปัญหามลพิษหมอกควัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง สาเหตุหลักเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทั้งการเผาขยะ การเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น ตอชัง ฟางข้าว กิ่งไม้ใบไม้ เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร และการเผาป่า ทำให้คุณภาพอากาศในช่วงเวลาดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองในอากาศสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยของประชาชนและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา