ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ทอท.เชียงใหม่ร่วมกับกงสุลใหญ่จีนเชียงใหม่อำนวยความสะดวกให้นักท่องจีน

  เมื่อ: วันเสาร์, สิงหาคม 11th, 2018, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

1533955594735 1533955606345

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกับกงสุลจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มกว่าร้อยละ 10
วันที่ 10 สิงหาคม 2561

นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ และนายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดใช้งานจอ LED TV ประชาสัมพันธ์ข้อมูลจำเป็นที่ควรทราบให้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน อาทิ พิธีการด้านศุลกากร กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง การนำสิ่งของต้องห้ามเข้า-ออกประเทศ การซื้อสินค้าจากร้านค้าปลอดอากร รวมถึงการปฏิบัติตนในระหว่างที่ท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเที่ยวชาวจีน อันจะช่วยให้ใช้เวลาในกระบวนการต่างๆ ลดน้อยลง ตลอดจนเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งจอ LED TV ดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบให้แก่ท่าอากาศยานเชียงใหม่จำนวน 2 เครื่อง โดยบรรจุข้อมูลในรูปแบบข้อความอักษรภาษาจีนและ Motion Graphic ที่เข้าใจง่าย ติดตั้งไว้ที่บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ และมีแผนที่จะพิจารณาติดตั้งจอ LED TV เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องบริเวณจุดกรอกเอกสารเข้าประเทศหรือ ใบ ตม.6 เพื่อแสดงวิธีการและตัวอย่างการกรอกข้อมูล รวมทั้งแนะนำการเตรียมเอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) ด้วย ซึ่งถือเป็นความร่วมมือที่ดีระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่กับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการอำนวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางผ่านเข้าออก ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จำนวน 1.42 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.96 เมื่อเทียบกับปี 2559 และในปี 2561 นี้ คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนจะสูงถึง 1.6 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13 มีสายการบินที่ทำการบินในเส้นทางจังหวัดเชียงใหม่ไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และเขตปกครองพิเศษของจีนจำนวน 26 สาย ทำการบินใน 26 เส้นทาง

1533955614400 1533955622528

แท็ก คำค้นหา