ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช. ชูนโยบาย มหาวิทยาลัยแห่งความเขียว สะอาด และยั่งยืน

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 22nd, 2015, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

1_resize2_resize

3_resizeDSC_9897_resize

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีแผนการบริหารจัดการพื้นที่ ทั้งในด้านวิชาการและการบริการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากแผนการจัดการด้านนิเวศน์และการคมนาคม โดยนโยบายการใช้พื้นที่จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ พื้นที่ การใช้ประโยชน์พื้นที่ และผู้ที่ต้องการใช้พื้นที่ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา จึงได้จำแนกการใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่มีการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ

ตลอด 51 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนามหาวิทยาลัยในด้านวิชาการ  พร้อมกับการพัฒนาด้านกายภาพและพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้มีความสวยงาม แต่สิ่งที่มาพร้อมกับความยาวนานของเวลา คือ ความเสื่อมโทรมของสิ่งปลูกสร้าง อีกทั้งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีประชากรเพิ่มมากขึ้น ทั้งนักศึกษา บุคลากร และนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การจัดการ  การบำรุงรักษาระบบสาธารณูปการ องค์ประกอบด้านกายภาพ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องการจราจร

นับจากปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเฉพาะด้านกายภาพนั้น ได้มีการแก้ปัญหาโดยเริ่มจากการทำผังแม่บท เพื่อเป็นตัวกำกับว่าต้องทำสิ่งใดก่อนหลัง และได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน เขียว และสะอาด (Green and Clean Sustainable University) โดยมีกลยุทธ์สำคัญคือ การพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ การปรับปรุงสวนปาล์มให้ร่มรื่น การพัฒนาอ่างเก็บน้ำบริเวณตาดชมพูให้เป็นแหล่งสำรองน้ำเพิ่มเติมจากอ่างแก้ว จัดโครงการ CMU Park โดยสร้างอาคารจอดรถยนต์ เป็นอาคารออกแบบเพื่อความยั่งยืน   แห่งแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับปรุงบริการรถสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวก   เพื่อส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาในการใช้จักรยาน รถไฟฟ้า และการเดิน การจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจราจร เพื่อสร้างความมั่นใจแก่สมาชิกชุมชนของมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนผู้มารับบริการให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจ โดยสรุปแล้ว มหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะปรับเปลี่ยน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นพื้นที่ที่ปราศจากมลพิษ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด มีต้นไม้และพื้นที่สีเขียวหนาแน่น มีทางเท้าที่ร่มรื่น น่าเดิน เพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นตัวอย่างและสร้างจิตสำนึกที่ดีในเรื่อง  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมกันและต่อสังคม

แท็ก คำค้นหา