ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 64 ทั้งปริญตรี โท เอก

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 13th, 2021, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

ม.พายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 มอบทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 9 ล้านบาท

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระยะสั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความสามารถ ได้เข้าเรียนในหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการกับความถนัด ความสามารถ ประกอบนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป้าขยายการเรียนรู้สู่โลกการศึกษายุคใหม่ โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยพายัพเปิดสอน ได้รับการรับรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เรียบร้อยแล้ว โดยจะสนับสนุนทุนการศึกษาที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท

สำหรับปีการศึกษา 2564 นี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ จำนวน 22 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรภาษาไทยที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภาษาและวัฒนธรรมจีน จิตวิทยา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ 2 ปี) การตลาด การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว การจัดการ การบัญชี การบัญชี (เทียบโอน 2 ปี) ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ นิเทศศาสตร์ คริสต์ศาสนศาสตร์ และดุริยางคศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษ บริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สนใจสมัครเรียนได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับนักศึกษาและบริหารหลักสูตรระยะสั้น อาคารพันธกร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว หรือดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และทุนการศึกษาได้ที่ www.payap.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.053 851478 ต่อ 240, 241

แท็ก คำค้นหา