ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  เมื่อ: วันศุกร์, ธันวาคม 25th, 2015, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดทูนยกย่องในพระปรีชาสามารถในด้านพยาบาลศาสตร์ ที่ทรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และทรงสนับสนุนกิจการด้านพยาบาลศาสตร์ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยของประชาชน ด้วยพระอัจฉริยภาพดังกล่าว สมควรได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่วงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไป

คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์)

พระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในด้านพยาบาลศาสตร์ และสุขภาวะของประชาชนไทย ปรากฏให้เห็นในพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลมาตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศที่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์” และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทรงเป็นอุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็ก ปัจจุบันโครงการได้ขยายครอบคลุม 54 จังหวัด ในสถานศึกษา 825 แห่ง  มีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จำนวน 121,087 คน และยังขยายผลไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศในอาเซียน ทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้แม่และเด็กได้รับบริการทางด้านอนามัยสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและมีหลักโภชนาการที่ถูกต้อง นอกจากนี้พระองค์ท่านยังเสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ที่จัดโดยองค์กรวิชาชีพการพยาบาลและสถาบันการศึกษาพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง

ทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริ คือ โครงการผลิตพยาบาลเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ตามรอยพระบาทสมเด็จย่า เพื่อผลิตผู้ช่วยพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ สำหรับปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ  หรือโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในระดับตำบล  ในจังหวัดชายแดนของประเทศ เพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนในจังหวัดชายแดน  อีกทั้งทรงจัดตั้งทุนมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า  เพื่อส่งพยาบาลไปศึกษาต่อต่างประเทศ และยังทรงเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการป้องกันความเสี่ยงจากการทำงานของพยาบาล  รวมทั้งการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค จึงทรงพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกับ Temasek Foundation และ Tan Tock Seng Hospital ในการส่งพยาบาลไปศึกษาดูงาน Occupational Health Safety for Nurses ณ โรงพยาบาล Tan Tock Seng ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสานพระการุณย์สู่วิชาชีพการพยาบาลและสุขภาวะของประชาชนไทย และทรงงานอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 40 ปี เพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ โดยเฉพาะคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกเพศทุกวัย ทรงห่วงใยทุกข์สุขของพสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีโภชนาการ สุขภาพ และสุขอนามัยที่ดี  ทรงสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพการพยาบาล และพระราชทานขวัญกำลังใจแก่พยาบาลวิชาชีพมาโดยตลอด ทั้งนี้ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล และเพื่อเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบไป

 

แท็ก คำค้นหา