ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มอบแล้ว 40 ชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา พระพันปีหลวง

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 29th, 2022, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ไม่มีหมวดหมู่

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีมอบชุดท้องฟ้าจำลอง DIY ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร ให้แก่ 40 โรงเรียน จาก 28 จังหวัด ภายใต้โครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธี และ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงาน .ศาสตราจารย์พิเศษ เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า โครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการนำดาราศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานแรก ๆ ของวิทยาศาสตร์มาใช้เป็นสื่อในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีกระบวนการคิดเป็นเหตุเป็นผลแบบวิทยาศาสตร์ สร้างความตระหนักและตื่นตัวทางดาราศาสตร์ในประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยในอนาคต และหวังว่าผู้แทนทุกโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้จะนำชุดอุปกรณ์ท้องฟ้าจำลอง ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในโรงเรียน และชุมชน นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับครั้งนี้ ไปต่อยอดขยายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ เปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่เยาวชน และประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไป

ดร. ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า โครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ต่อยอดขยายผลจากโครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ “77 จังหวัด เปิดฟ้าส่องโลกดาราศาสตร์ เปิดโอกาสเรียนรู้ทั่วหล้า” ที่ได้มอบกล้องโทรทรรศน์ พร้อมสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 560 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างครูที่เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน และชุมชนมากกว่า 1,000 คน เกิดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน และชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ก่อให้เกิดการจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้กับครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนชาวไทย แพร่หลายในวงกว้างแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

“โครงการท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน” ได้ริเริ่มขึ้นเพื่อเติมเต็มให้กับโรงเรียนที่ต้องการเริ่มต้นจุดประกาย สร้างแรงบันดาลใจให้สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการสร้างท้องฟ้าจำลอง หนึ่งในต้นแบบกิจกรรมสร้างสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในโรงเรียน ที่นักเรียนสามารถคิด คำนวณ ออกแบบ และประดิษฐ์ได้เองจากวัสดุที่หาได้ทั่วไปในท้องตลาด ต้นทุนต่ำ และใช้งานได้จริง เพื่อใช้จัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโอกาสต่าง ๆ ใช้งานได้ทั้งช่วงกลางวัน หรือก่อนสังเกตการณ์ฟ้าจริงในภาคกลางคืนในปี 2565 สดร. กำหนดแผน ส่งมอบชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน จำนวน 90 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม จำนวน 40 โรงเรียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และในเดือนธันวาคมอีก 50 โรงเรียน โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับชุดท้องฟ้าจำลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร พร้อมฝึกอบรมการประกอบ ติดตั้ง และใช้งาน เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โรงเรียนที่ได้รับมอบชุดท้องฟ้าจำลองเพื่อการเรียนรู้ระดับโรงเรียน จำนวน 40 โรงเรียน จาก 28 จังหวัด มีดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา จ. อุบลราชธานี

2. โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จ. จันทบุรี

3. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ. ขอนแก่น

4. โรงเรียนแกน้อยศึกษา จ. เชียงใหม่

5. โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” จ. ระยอง

6. โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ จ. ศรีสะเกษ

7. โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จ. มุกดาหาร

8. โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ จ. อุบลราชธานี

9. โรงเรียนจอมทอง จ. เชียงใหม่

10. โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ. พิษณุโลก

11. โรงเรียนตราษตระการคุณ จ. ตราด

12. โรงเรียนเถินวิทยา จ. ลำปาง

13. โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแสงธรรมสุทธาราม) จ. นครสวรรค์

14. โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จ. เชียงราย

15. โรงเรียนเทิงวิทยาคม จ. เชียงราย

16. โรงเรียนบ้านนาพูน จ. แพร่

17. โรงเรียนบึงกาฬ จ. บึงกาฬ

18. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ. บุรีรัมย์

19. โรงเรียนประทาย จ. นครราชสีมา

20. โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ จ. ปัตตานี

21. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ. เพชรบุรี

22. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จ. ภูเก็ต

23. โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จ. ยโสธร

24. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

25. โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร

26. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จ. ขอนแก่น

27. โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จ. กำแพงเพชร

28. โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ. สมุทรสงคราม

29. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ. ขอนแก่น

30. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จ. แม่ฮ่องสอน

31. โรงเรียนสตรีพัทลุง จ. พัทลุง

32. โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ. ภูเก็ต

33. โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

34. โรงเรียนสตูลศานติศึกษา จ. สตูล

35. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ. ภูเก็ต

36. โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ. หนองบัวลำภู

37. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม จ. ลำปาง

38. โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา จ. ชัยภูมิ

39. โรงเรียนอรุณประดิษฐ จ. เพชรบุรี

40. โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จ. เชียงใหม่

Hashtag: #ท้องฟ้าจำลอง#มอบกล้องโทรทรรศน์#โครงการเฉลิมพระเกียรติ#สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา