ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นภูมิภาค สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเสด็จเปิดงาน วันที่ 21 พ.ย. นี้

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤศจิกายน 3rd, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวเด่นวันนี้, ไม่มีหมวดหมู่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน นี้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงข่าวการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันแถลงความพร้อมในการจัดงาน โดยมี ดร.พรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการ อพ.สธ. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพ.สธ. เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
.

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับพระราชานุญาต
ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักวิชาการ ได้เข้ามาเรียนรู้ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน
,
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ มาทรงเปิดงานในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน นำเสนอโดย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย นิทรรศการ อพ.สธ. สวนจิตรลดา นิทรรศการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นิทรรศการศูนย์แม่ข่ายประสานงาน นิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน นิทรรศการฐานทรัพยากรท้องถิ่น และนิทรรศการหน่วยงานสนองพระราชด าริณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ และอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
นอกจากนี้ได้จัดให้มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านและการละเล่นของโรงเรียนที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ
รวมถึงส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกคณะ วิทยาลัย และการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้าน มหกรรมสินค้าท้องถิ่นภาคเหนือ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ ทั่วภูมิภาค และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง รวมทั้งประชาชนผู้สนใจ มากกว่า 20,000 คน ตลอดงาน
.
นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ ว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมในการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) เพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากร โดยได้ น้อมนำพระราชดำริที่ทรงห่วงใย ทั้งด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์แก่ทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งได้ขยายผลไปยังสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ถือได้ว่า ได้ดำเนินงานตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำความเจริญ ก้าวหน้าทางวิชาการสู่ท้องถิ่น ในโอกาสการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ขอต้อนรับทุกท่านด้วยไมตรีจิตและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเกิดการขยายผลสร้างจิตส านึกในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติสืบไป


.
ด้าน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในฐานะเจ้าภาพร่วม ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้คนแม่ฮ่องสอนเข้าถึงการศึกษา อีกทั้งมีบทบาทกับชุมชนและท้องถิ่นในการสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ อาทิ พืชสมุนไพร พืชประจำถิ่น สู่การสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์และอาหาร รวมถึงบทบาทในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมสำคัญเพื่อร่วมรักษาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
.
ในการจัดงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยส่วนราชการได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ น าเสนอความเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะยกความสำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนบ้านหนองเขียว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีการจัดการอนุรักษ์ ป่าธรรมชาติ ป่าต้นน้้ำ และป่าใช้สอย โดยการมีส่วนร่วมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มาไว้ในงาน และสนับสนุนให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจำชาติ ตลอดจนสร้างและสานสัมพันธ์อันดีที่จะโยงใยไปสู่การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีในอนาคต
.

ด้าน นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในฐานะเจ้าภาพร่วม ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มายาวนานกว่า 20 ปี ทำให้คนแม่ฮ่องสอนเข้าถึงการศึกษา อีกทั้งมีบทบาทกับชุมชนและท้องถิ่นในการสนับสนุนการวิจัย การบริการวิชาการ อาทิ พืชสมุนไพร พืชประจำถิ่น สู่การสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์และอาหาร รวมถึงบทบาทในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมสำคัญเพื่อร่วมรักษาศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน


.
ในการจัดงาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยส่วนราชการได้ร่วมกันจัดนิทรรศการ นำเสนอความเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะยกความสำเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนบ้านหนองเขียว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีการจัดการอนุรักษ์ ป่าธรรมชาติ ป่าต้นน้ำและป่าใช้สอย โดยการมีส่วนร่วมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มาไว้ในงาน และสนับสนุนให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจ าชาติ ตลอดจนสร้างและสานสัมพันธ์อันดีที่จะโยงใยไปสู่การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ดีในอนาคต
.
ในตอนท้าย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน เพื่อให้เยาวชน ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยสอมถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Fanbook Fanpage : ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา