ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รมช.มหาดไทย ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ เน้นย้ำเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

  เมื่อ: วันจันทร์, ตุลาคม 21st, 2019, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

รมช.มหาดไทย ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ เน้นย้ำเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนรมช.มหาดไทย เน้นย้ำในเวทีประชุมวิชาการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน

  วันนี้ (21 ต.ค. 62) ที่โรงแรม ดิ เอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาไทย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ มีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ17 จังหวัด กว่า 500 คน เข้าร่วม
    นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียชีวิต  สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างมาก แต่ละปีมีผู้เสียชีวิตกว่า 20,000 คน รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อลดการสูญเสีย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้มากที่สุด พร้อมทั้งใหัแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่ โดยท้องถิ่น ท้องที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย มุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับท้องถิ่น โดยเชื่อมโยงกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับและครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการในการบังคับใช้กฎหมาย การเฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงทางกายภาพ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบของการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนของภาคเหนือ เนื่องจากเป็นเมืองขนาดใหญ่และมีความหลากหลายทางกายภาพ ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถต่อยอดนำไปใช้กับเมืองขนาดเล็กต่อไปได้ ปภ.ได้จัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนฯ  ครั้งนี้เป็นรุ่นที่  3 เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน ทั้งนี้ยังได้มีการรับฟังต้นแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน

    

ศราวุธ เจิมจันทร์/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา