ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

วิศวฯ เครื่องกล MOU บริหารจัดการหลักสูตร 2 ปริญญากับคณะวิทย์ฯ ม.มงต์เปอลิเยร์

  เมื่อ: วันพุธ, ธันวาคม 23rd, 2015, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

S__13754381S__13754382

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ ร่วมลงนามความร่วมมือระหว่าง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมงต์เปอลิเยร์  (Faculté des Sciences Université de Montpellier) ประเทศฝรั่งเศส ในข้อตกลงร่วมสำหรับการจัดการบริหารหลักสูตร 2 ปริญญา คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และ The Master Degree in “Modélisation et Simulations en Mécanique (MSM)” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมงต์เปอลิเยร์  Faculté des Sciences Université de Montpellier ประเทศฝรั่งเศส      ซึ่งการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นไปตามโครงการความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา การปรึกษาหารือแนวทางการทำวิจัยร่วมกัน และการจัดการบริหารหลักสูตรปริญญาโท 2 ปริญญา จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณาจารย์ร่วมเดินทางประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา พรวังขวา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รวมถึงคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่  รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล,   รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์ และ อาจารย์ ดร.ชาย รังสิยากูล

นอกจากนี้ คณะเดินทางยังได้เข้าพบ Dr.Robert Peyroux, Head of CoMHet Team และบุคลากรของ CoMHet Team เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัยด้านชีวกลศาสตร์และพลังงาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ณ Domaine Universitaire,  Laboratoire 3SR, Grenoble ประเทศฝรั่งเศสด้วย

แท็ก คำค้นหา