ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สดร. จับมือ มรภ.ยะลา เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายดาราศาสตร์ภาคใต้

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 20th, 2016, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

MoU1 MoU2

19 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาบุคลากรด้านดาราศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรและการวิจัยด้านดาราศาสตร์ เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายดาราศาสตร์ภาคใต้

รองศาสตราจารย์บุญรักษา  สุนทรธรรม ผู้อำนวยการ สดร. เปิดเผยว่าในพื้นที่ภาคใต้ เรากำลังดำเนินการก่อสร้างหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนเต็มรูปแบบ แห่งที่ 3 ของไทย ตั้งอยู่บริเวณเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีเป้าหมายให้เป็น“ศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญในภาคใต้” บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สดร. กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในวันนี้ จะมีส่วนสำคัญยิ่งที่จะพัฒนาบุคลากรด้านดาราศาสตร์  พัฒนาหลักสูตรและการวิจัยด้านดาราศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายดาราศาสตร์ในกลุ่มจังหวัดทางภาคใต้ ที่นำโดยหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือการส่งเสริมการแสวงหาความรู้ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและเหมาะสม โดยมีการประสานความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชนในท้องถิ่น และหน่วยงานทางการศึกษาและวิจัย ทั้งจากภายในและต่างประเทศ เพื่อการศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยี และการศึกษาร่วมกัน การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ สดร. ในวันนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากร ทรัพยากรทางการศึกษา การวิจัย มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านดาราศาสตร์ระหว่างทั้งสองสถาบัน  ทั้งนี้ยังทำให้เกิดการใช้ทรัพยากร ให้ได้ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สดร. กับ มรภ.ยะลา มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี  (พ.ศ. 2559 – 2563)  พิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีรศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสดร. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ  โยธาทิพย์ อธิการบดี มรภ.ยะลา ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ทั้งสองฝ่าย  ในการนี้มีรองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร โสตถิพันธ์ อธิการบดี มรภ.สงขลา  คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากทั้งสองสถาบันฯ และหน่วยงานเครือข่ายร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามดังกล่าวด้วย

 

แท็ก คำค้นหา