ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมของภาคเหนือ เส้นทางผ่านวิถีชีวิตอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23rd, 2019, หมวด ไม่มีหมวดหมู่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมเปิดเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมของภาคเหนือ เพื่อศึกษาเส้นทางผ่านวิถีชีวิต อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงทางศาสนาและการท่องเที่ยว


วันนี้ (23 พ.ค.62) ที่ โรงแรมฮาโมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม เส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในภาคเหนือที่มีศักยภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม โดยมี นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ มีกลุ่มนักธุรกิจ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม จึงได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมให้มีความสอดคล้องกับแผนของประเทศ ที่บอกได้ถึงการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม คือ ต้องมีการพัฒนาให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวฮาลาลระดับนานาชาติ มีการพัฒนาธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานตามหลักอิสลาม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในประเทศนอกกลุ่ม OIC หรือ องค์กรความร่วมมือภาคีอิสราม (Organization of Islamic Countries ) ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม อีกทั้งส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนือเป็นดินแดนซึ่งมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีธรรมชาติที่สวยงาม มีประเพณี และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละพื้นที่

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมเปิดเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมของภาคเหนือ เพื่อศึกษาเส้นทางผ่านวิถีชีวิต อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงทางศาสนาและการท่องเที่ยว
วันนี้ (23 พ.ค.62) ที่ โรงแรมฮาโมไนซ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม เส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมในภาคเหนือที่มีศักยภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม โดยมี นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการประชุมครั้งนี้ มีกลุ่มนักธุรกิจ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม จึงได้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมให้มีความสอดคล้องกับแผนของประเทศ ที่บอกได้ถึงการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม คือ ต้องมีการพัฒนาให้ประเทศไทยมุ่งสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวฮาลาลระดับนานาชาติ มีการพัฒนาธุรกิจภาคบริการที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานตามหลักอิสลาม เพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในประเทศนอกกลุ่ม OIC หรือ องค์กรความร่วมมือภาคีอิสราม (Organization of Islamic Countries ) ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม อีกทั้งส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้แก่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเหนือเป็นดินแดนซึ่งมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีธรรมชาติที่สวยงาม มีประเพณี และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละพื้นที่


……….
คมศักดิ์ หล่อเถิน/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
23 พฤษภาคม 2562

แท็ก คำค้นหา