ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะ กมธ.ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศฯ ติดตามการดำเนินงานภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติของจังหวัดเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22nd, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง

.

คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

.
วันนี้ (21 ก.พ. 67) ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา ภายใต้การนำของ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เดินทางมาประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับในเชิงประจักษ์ โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล


.
โดยที่ประชุมได้มีการชี้แจงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันในประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้าน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง ประกอบด้วย การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร การค้า การลงทุน , การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 , การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเลื่อมล้ำของประชาชน , การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และสุดท้าย คือ ในด้านความมั่นคง ที่ได้มีการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่และขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนงานของส่วนราชการ (Function) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นในเรื่องงบประมาณที่ส่วนกลางส่งลงมาให้กับจังหวัด และที่จังหวัดได้เสนอไป ว่า ได้งบประมาณมาเท่าไร เบิกจ่ายเท่าไร และประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร

แท็ก คำค้นหา