ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

บัณฑิตวิทยาลัย รับนักศึกษาปริญญาโท-เอก สมัครได้ถึง 15 พค.นี้

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 10th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รอบ 2 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พ.ค. นี้ 

วันที่  7 พ.ค. 67 ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ คณบดีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดเผยว่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 ในระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน และพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

นอกจากนี้ ยังมีระดับปริญญาโท ได้แก่หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาการจัดการการเรียนรู้ 11 กลุ่มวิชา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต ประกอบด้วย ภาษาอังกฤษศึกษา และศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ประกอบด้วย การสอนวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทั้งแบบขอรับใบประกอบวิชาชีพครูและไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารธุรกิจ แบ่งเป็น 3 กลุ่มวิชา คือการจัดการ การตลาด การบัญชี และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต ได้แก่การจัดการระบบสุขภาพชุมชน 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2567 ผ่านทางระบบออนไลน์ www.graduate.cmru.ac.th โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัคร ระดับปริญญาโท 500 บาท ระดับปริญญาเอก 1,000 บาท และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 09-7263-9181

แท็ก คำค้นหา