ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กรรมาธิการปกครองวุฒิสภา ศึกษาดูงาน และสัมมนา จังหวัดนครราชสีมา

  เมื่อ: วันศุกร์, พฤษภาคม 10th, 2024, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวทั่วไป

กมธ.ปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนา ณ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานภาพรวมการบริหารงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ และในการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสำเริง รักษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี ปลัดอำเภอวังน้ำเขียว ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และคณะเจ้าหน้าที่รอให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้นำคณะกรรมาธิการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์และพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน ที่นำมาจัดแสดงให้คณะเดินทางได้รับชม เช่น ไอศครีมแปรรูปจากผลไม้ น้ำผึ้งป่า และผลไม้ชนิดต่าง ๆ

จากนั้น คณะกรรมาธิการรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมการบริหารงาน และปัญหาด้านต่าง ๆ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ปัญหาด้านพื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น โดยคณะกรรมาธิการได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ หลายประการ โดยจะได้นำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการพิจารณาศึกษา เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จากนั้น เวลา 16.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการได้จัดสัมมนา เรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป” ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาถึงความสำคัญของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ และกล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมาธิการที่ได้ดำเนินงานตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลงานด้านต่าง ๆ ออกมาหลายประการ เช่น รายงานการพิจารณาศึกษา และเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ โดยคณะกรรมการได้มีการหารือถึงปัญหาอุปสรรค ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในหลายด้าน เช่น การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น การขาดแคลนบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเงินการคลังของท้องถิ่น เป็นต้น

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 พ.ค. 67 โดยในวันที่ 10 พ.ค. จะเป็นการสัมมนาต่อเนื่องในเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป” ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้คณะกรรมาธิการจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจ เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอแนะเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีต่อไป

แท็ก คำค้นหา