ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กศจ.ลําพูน สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤษภาคม 5th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

2  4

กศจ.ลําพูน ดําเนินการสอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลําพูน ดําเนินการสอบสัมภาษณ์นิสิต
นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจังหวัดลําพูน มีนิสิตนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จํานวน 43 คน
โดยสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน และห้องประชุมทานตะวันสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้กําหนดการสอบสัมภาษณกรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 และการสอบสัมภาษณ์กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ จังหวัดที่เป็นภูมิลําเนาของตน

แท็ก คำค้นหา