ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กสม. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มช. เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 10th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

กสม. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มช. เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ
6517588589176 6517588805225

กสม. ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มช. เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ เพื่อให้ประชาชนในภาคเหนือ ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง เปิดให้บริการรับข้อร้องเรียน 9 ส.ค. เป็นต้นไป

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นประธานเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนในภาคเหนือ สามารถเข้าร้องเรียนกรณีถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่วนราชการในจังหวัดเชียใหม่ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ การตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างทั่วถึง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ที่ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษยชนที่ถูกต้อง พร้อมรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประสานการคุ้มครองเบื้องต้นในพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน และศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ต่างๆ

ในปัจจุบันได้เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว 4 แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี, ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งรวมศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) วิทยาเขตปัตตานี จะมีทั้งสิ้น 5 แห่ง

 

สำหรับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ ตั้งอยู่ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร942934 สายด่วน 1377

แท็ก คำค้นหา